خانه «=« فعالیت ها «=« واحد نشریه «=« فصلنامه کلیک «=« انتقال تکنولوژي

انتقال تکنولوژي

سيد نقی موسوی

در دنياي امروز رابطه اي مستقيم بين توسعه تكنولوژي و پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي ، سياسي و فرهنگي يك كشور برقرار است. به طوري كه مي توان گفت تكنولوژي عاملي اساسي براي ايجاد ثروت ، توانايي و دانايي كشورها بوده و وسيله اي قدرتمند در توسعه ملي تلقي مي شود. بدين جهت است كه در سطح بين المللي ، جنگ اقتصادي تكنولوژيك جانشين جنگهاي نظامي گرديده است. بنابراين اتخاذ استراتژي هاي توسعه تكنولوژي در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور جزء ضروريات بازسازي و توسعه اقتصادي كشور بوده و بدون آن دستيابي به اهدافي چون خودكفايي اقتصادي ، توسعه ملي و بهبود استانداردهاي زندگي غيرممكن است.

تكنولوژي را مي توان تركيبي از ابزارهاي فني و دانش فني براي ساخت دانست كه چهار جزء متمايز آن يعني افزار فني ، افزار انساني ، افزار اطلاعاتي و افزار سازماني درتعامل با يكديگر عاملي تعيين كننده براي توسعه اقتصادي هستند. درواقع ماشين وتجهيزات در سايه توانائيهاي انساني به همراه اطلاعات و دانش فني با مديريت وسازماندهي منسجم سبب توسعه اقتصادي مي گردند.

به طوركلي مي توان گفت تكنولوژي مجموعه عوامل وعناصري است كه با تركيب آنها توان و ظرفيت طراحي و توليد كالا يا خدمات فراهم مي شود. اين عوامل مي توانندعوامل سخت افزاري مانند تجهيزات و ماشين آلات و يا عوامل نرم افزاري چون دانش فني باشد.

چنانچه سرمايه كافي فراهم باشد عوامل سخت افزاري به سهولت تامين مي گردد،ليكن درصورت فراهم نيامدن عوامل نرم افزاري اين امكانات عاطل و باطل مانده و يا بابازدهي اندكي كار خواهند كرد.

عوامل نرم افزاري عبارتند از:

¯                 دانش فني طراحي و ساخت محصول

¯                 دانش فني وطراحي و احداث واحد توليد محصول

¯                 دانش فني بهره برداري بهينه از واحد توليد محصول

استراتژي هاي توسعه تكنولوژي

استراتژي درقبال تكنولوژي بايد درجهت دستيابي به خوداتكايي تكنولوژي باشد.زيرا خوداتكايي در تكنولوژي لازمه توسعه اقتصادي با حفظ استقلال سياسي است.خوداتكايي تكنولوژي به مفهوم دارابودن قابليت و ظرفيت در كاربرد توسعه تكنولوژي موجود، توانايي تشخيص و انتخاب تكنولوژي با بهترين شرايط ممكن و تلفيق آن باقابليتهاي ذاتي خود و درنهايت ايجاد ظرفيت و توان در طراحي فرايند توليد محصول ياارائه خدمات است.

استراتژي هاي توسعه تكنولوژي را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد:

(1) سياست تحقيق و توسعه داخلي كه موارد ذيل را دربرمي گيرد:

¯                 ايجاد مركز تكنولوژي و توسعه براي سياست گذاري هاي لازم درجهت توسعه تكنولوژي

¯                 سرمايه گذاري كلان ملي درجهت تحقيق وتوسعه در مراكز تحقيقاتي وآموزشي

¯                 كاربردي كردن تحقيقات درجهت حل مشكلات اقتصادي ، اجتماعي و صنعتي

¯                 اتكاء هرچه بيشتر به توانائيهاي علمي و فني داخل كشور به منظور افزايش قدرت رقابت ملي در صحنه هاي بين المللي

¯                 ايجاد فضاهاي آموزشي لازم مانند دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و فني حرفه اي درسطوح عالي

¯                 ايجاد رابطه بين صنعت ، دانشگاهها و برنامه ريزي ملي.

(2)سياست انتقال تكنولوژي از كشورهاي صاحب تكنولوژي

(4)سياست مشترك “مخلوطي از سياستهاي 1و2”

باتوجه به وضعيت موجود علم و تكنولوژي در كشورهاي درحال توسعه و درجه پيشرفت سريع بشر در اين زمينه بايد گفت كه ايجاد و خلق تكنولوژي از طريق تحقيق وتوسعه نه امكان پذير است و نه اقتصادي. بدين جهت است كه كشورهاي درحال توسعه براي اجراي سياستهاي توسعه صنعتي خود نيازمند خريد تكنولوژي از كشورهاي صنعتي هستند. مكانيسم اين خريد از ابتدا تا پايان يعني شناخت و انتخاب تا مراحل نهايي توسعه و نهايي تكنولوژي جديد تحت عنوان انتقال تكنولوژي ناميده مي شود.

انتقال تكنولوژي

همان طوري كه قبلا گفته شد تكنولوژي يك مجموعه عوامل و عناصر مرتبط به يكديگر است. بنابراين منظور از انتقال تكنولوژي انتقال و جابجايي كليه عوامل و عناصرتكنولوژي از انتقال دهنده به گيرنده است. در اغلب مواقع كليه اين عوامل و عناصر به كشورهاي گيرنده منتقل نشده و آن را دچار مشكلاتي مانند اضافه هزينه ، استفاده نكردن كامل از ظرفيت توليد و غيره مي كند. درواقع كشورهاي صنعتي هيچگونه تمايلي به واگذاري تكنولوژي به كشورهاي درحال رشد را ندارند و براي حفظ تسلط خود بر آنها ازكليه توان و نيروي خود استفاده مي كنند.

با وجود موانع و مشكلات كه در انتقال كامل يك تكنولوژي از يك كشور صنعتي به يك كشور درحال توسعه وجود دارد چنانچه اين انتقال براساس يك برنامه تكنولوژي تهيه وتنظيم شده باشد، كشور درحال توسعه مي تواند با انتقال و جذب تكنولوژي موردنظر وباطي مراحل تطبيق و سازگاري به اهداف خوداتكايي تكنولوژي دست يابد. بنابراين بايدسعي گردد با تخصيص بهينه سرمايه گذاري ، ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتكا به تواناييهاي ملي و جهت گيري صحيح فعاليتها، زمينه مناسبي براي جذب و تبلورتكنولوژي هاي موجود داخلي و جذب و تبلور تكنولوژي هاي كشورهاي خارجي فراهم آورد.

انتقال كامل و موفقيت آميز تكنولوژي زماني حاصل مي شود كه شرايط جذب ،سازگاري و تبلور آن فراهم گردد. منظور از جذب تكنولوژي اين است كه در انتهاي قراردادانتقال گيرنده آن قادر به كپي سازي از روي قطعات و طراحي مجدد كه برمبناي تحليل وشناخت عميق تكنولوژي و قوانين اصلي يا هماهنگي با نيازها و شرايط جديد صورت مي گيرد باشد. منظور ازسازگاري تكنولوژي اين است كه تكنولوژي وارداتي با عوامل دروني مانند نيروي انساني موردنياز، اطلاعات ودانش فني ، تجهيزات و ماشين آلات ومديريت و سازماندهي و همچنين عوامل بيروني مانند زيرساخت هاي اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي و سياسي در كشور گيرنده سازگار باشد.

منظور از تبلور تكنولوژي يعني بومي شدن تكنولوژي اين است كه گيرنده تكنولوژي پس از جذب تكنولوژي و كسب آمادگي هاي لازم و ايجاد تواناييهاي طراحي ، قادربه سازگاري تكنولوژي وارداتي با شرايط بومي و تغيير و تطابق فرايندهاي توليد محصول ،اطلاعات دانش فني و مديريت سازماندهي با شرايط جديد باشد.

مهم ترين عامل براي دستيابي به يك تكنولوژي ازطريق انتقال و جذب و تبلور آن عبارتند از: ثبات سياسي و اقتصادي گيرنده ، وجود برنامه توسعه تكنولوژي لازم ، وجودمراكز تحقيقات و توسعه ملي كارا، وجود گروهها و تيم مهندسان مشاور، تكنولوژي مطلوب ، منابع تامين كننده.

مشارکت گيرنده در انتقال تكنولوژي

براي انتقال موثر و موفقيت آميز يك تكنولوژي ، جذب ، سازگاري و بومي شدن آن بايد شرايط لازم ازطرف گيرنده آن در سطح دولت ، صنعت و موسسه فراهم آيد. اين شرايط عبارتند از:

×                  سازگاري عوامل دروني تكنولوژي مانند: نيروي انساني موردنياز، تجهيزات وماشين آلات لازم ، اطلاعات و دانش فني ، مديريت و سازماندهي مناسب;

×         سازگاري عوامل بيروني مانند: هماهنگي با زيرساخت هاي سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي ، فني و همچنين هماهنگي با قوانين و مقررات و حمايت هاي دولت از صنعت مزبور و سطح تكنولوژي مربوطه در كشور

×                  هماهنگي لازم بين عوامل دروني وبيروني تكنولوژي.

×         به فعاليت هايي كه در جريان انتقال تكنولوژي توسط گيرنده در سطح دولت ، صنعت و موسسه انجام مي گيرد تا انتقال موثر و موفقيت آميز بوده و موجب سازگاري و تبلور آن شود به عنوان مشاركت هاي گيرنده تكنولوژي از آن نام برده مي شود.

مشاركت دولت در انتقال تكنولوژي :

دولت بايد يك برنامه استراتژيك “بلندمدت ” براي توسعه تكنولوژي كشور داشته باشد و باتوجه به ارتباط مستقيم توسعه تكنولوژي وتوسعه اقتصادي ، برنامه توسعه تكنولوژيكي را در برنامه هاي توسعه اقتصادي بلندمدت خود ادغام كند. همچنين دولت بايد سرمايه گذاري هاي لازم را براي ايجاد يك نظام مناسب مديريتي در كشور و تربيت نيروهاي مديريت آگاه و توانا انجام دهد. به طوركلي فعاليت هايي كه ازطرف دولت براي انتقال موثر و موفقيت آميز تكنولوژي بايد انجام گيردبه شرح زيرند:

(1) تعيين و تدوين برنامه ها و استراتژي هاي توسعه تكنولوژي

(1-1)ادغام برنامه هاي توسعه تكنولوژي با برنامه توسعه ملي.

2-1)) نهادي كردن برنامه ملي توسعه تكنولوژي “سازمان دادن و ايجادمراكز وسازمانهاي لازم

(3-1)تخصيص منابع براساس اولويت هاي برنامه توسعه تكنولوژي

4-1)) تقويت زيرساخت هاي تكنولوژي شامل : توسعه منابع انساني موردنياز “نيروي انساني متخصص در زمينه هاي فني لازم

توسعه زيرساخت هاي تشكيلاتي و نهادي “آموزشي ، تحقيقاتي و.توازن بين فكر و مهارت “ايجاد زمينه هاي لازم آموزش هاي فني ، حرفه اي ،تخصصي… ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني قوي و مناسب توسعه مهارتهاي مديريتي و سازماندهي (2) تعيين ضوابط، مقررات ، قوانين و ترتيبات مربوط به انتقال تكنولوژي
(3) تعيين ضوابط، مقررات و قوانين حمايتي درجهت جذب ، سازگاري و تبلورتكنولوژي هاي وارداتي. مشاركت بخش صنعت در انتقال تكنولوژي : بخش صنعت بايد با به كارگيري امكانات وصنايع لازم زمينه مساعدي را براي اجراي برنامه هاي توسعه تكنولوژي ملي تدوين شده در بخش دولت ، ايجاد كرده و تسهيلات لازم را در اين امر فراهم سازد. بنابراين مشاركت بخش صنعت در انتقال و جذب تكنولوژي ازاهميت خاصي برخوردار است.فعاليت هايي كه ازطرف بخش صنعت براي انتقال موثر تكنولوژي بايد انجام گيرد به شرح زيرند:

تدوين هدفها و استراتژي هاي انتقال تكنولوژي در بخشهاي مختلف صنعت باتوجه به برنامه توسعه تكنولوژي ملي “ارزيابي تكنولوژي هاي موجود در داخل و خارج و تعيين نيازهاي تكنولوژي كشور”;

تدوين برنامه ها و تخصيص منابع براي توسعه تكنولوژي;

¥                 تربيت نيروي انساني متخصص موردنياز;

¥                 ايجاد سازمانها و نهادهاي زيربنايي و اطلاعاتي

¥                 ايجاد واحدهاي تحقيق وتوسعه در شركتهاي صنعتي و ارتباط با دانشگاهها و مراكزتحقيقاتي و پژوهشي;

¥                 تشويق و به كارگيري مهندسان مشاور، واحدهاي طراحي و مهندسي ، مهندسان ومديريت پروژه;

¥                 حمايت بخش موردنياز درجهت جذب تكنولوژي هاي موردنياز;

¥                 رهبري و نظارت فعاليت هاي انتقال تكنولوژي در سطح موسسه ها.

¥                 مشاركت موسسه در انتقال تكنولوژي : فعاليت هايي كه در بخش موسسه براي انتقال موثرتكنولوژي بايد انجام گيرد عبارتند از:

الف – تدوين هدفها و برنامه هاي انتقال براي توسعه تكنولوژي;

ب – سازماندهي فعاليت هاي لازم براي انتقال و توسعه تكنولوژي;

ج – تخصيص منابع موردنياز براي انتقال و توسعه تكنولوژي;

د – آموزش نيروي انساني موردنياز;

ذ – ايجاد سيستم هاي رهبري و انگيزشي مناسب;

ر – ارزيابي و نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوين شده.

مراحل مختلف انتقال تكنولوژي

روند پيچيده اي را كه منجر به انتقال تكنولوژي مي گردد مي توان در چهار مرحله زيرطبقه بندي كرد: شناخت و انتخاب ، مذاكره ، عقد و امضاي قرارداد و نظارت و حسن انجام قرارداد.

باتوجه به ارتباط مستقيم موسسه درامر انتقال ، جذب و سازگاري تكنولوژي در زيرفعاليت هايي را كه از طرف موسسه در مراحل مختلف انتقال تكنولوژي بايد انجام گيردشرح داده مي شوند.

مرحله شناخت و انتخاب : اين مرحله مهم ترين مرحله در فرايند انتقال تكنولوژي است زيرا اگر اين مرحله به درستي انجام شود امكان اين فراهم مي شود كه انتقال با موفقيت صورت گيرد. در اين مرحله با انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي و با استفاده از بررسي هاي كارشناسي ابتدا بايد به اين سوالها پاسخ داد: به چه نوع تكنولوژي احتياج است ؟تكنولوژي هاي موجود در بازار كدامند؟ و باتوجه به امكانات و شرايط مناسب ترين استراتژي كدام است ؟ به طوركلي فعاليت هاي اين مرحله عبارتند از:

مشخص كردن تكنولوژي موردنياز و موجود در بازار;

انتخاب مناسب ترين تكنولوژي و تعيين منبع آن;

ارزيابي فني و اقتصادي طرح;

ارزيابي تكنولوژي هاي موجود در بازار در رابطه با عوامل هفتگانه محيطي. اين عوامل عبارتند از:

1- تكنولوژي “كارايي ، انعطاف پذيري ، عوامل زيربنايي “

2– اقتصادي “هزينه ، سود، بهره وري ، استعداد بازار”

3- منابع “منابع مالي ، نيروي انساني متخصص ، انرژي…”

4– جمعيتي “نرخ رشد جمعيت ، سطح بيسوادي ، سطح بيكاري…”

5– محيطي “آب ، هوا، خاك…”

6- اجتماعي و فرهنگي “سازگاري با فرهنگ ، ارزشها…”

7- سياسي و قضايي “سازگاري با نهادها، سياستها…”

مرحله مذاكره

مذاكره كننده بايد آگاهي كامل از قوانين و مقررات كشورهاي خارجي و بين المللي داشته ، داراي دانش و تجربه كافي درمورد مسائل فني ، مالي و حقوقي بوده و داراي توان چانه زني باشد. بنابراين در اين مرحله به موارد زير بايد توجه شود:

انتخاب تيمي متشكل از افراد مجرب و ماهر براي مذاكرات فني;

ايجاد شرايط لازم براي بازديد تيم مذاكره كننده از شركتهاي مشابه داخلي و خارجي;

آموزشهاي لازم درمورد تيم مذاكره كننده;

تشكيل جلسات كارشناسي مسئولان با تيم مذاكره كننده براي رهبري ونظارت آنها.

مرحله انعقاد قرارداد

در اين مرحله نيز مانند مراحل قبلي گيرنده تكنولوژي بايد بسيار دقيق بوده و باهوشياري كامل عمل كند زيرا واگذاركنندگان تكنولوژي در هر مرحله اي سعي بر اين دارندكه از انتقال كامل و واقعي تكنولوژي جلوگيري كنند. فعاليت هايي كه توسط گيرنده در اين مرحله بايد انجام گيرد به شرح زيرند:

تهيه پيش نويس قرارداد و مشخص كردن روش و مراحل مختلف انتقال و جذب تكنولوژي;

ذكر تمام موارد لازم در متن قرارداد: بخصوص انتقال دانش فني مربوط به ابعادپنجگانه “طراحي محصول ، توليد محصول ، طراحي واحد توليدي محصول ، احداث واحد توليدي محصول ، نحوه بهره برداري بهينه از واحد توليدي محصول ” و شكل هاي مختلف انتقال اطلاعات ، برنامه هاي نرم افزاري لازم وغيره;

تعيين يك برنامه زمانبندي شده براي هريك از مراحل انتقال;

– تعيين كردن مهندسان مشاور و حيطه نظارت و فعاليت هاي آنها;

– رعايت عدم وابستگي به ماشين آلات ، تجهيزات ، قطعات و مواداوليه وارداتي “با قيداينكه كشور انتقال دهنده تكنولوژي ملزم باشد تا زماني كه نياز است آنها را تامين كند”;

– ملزم كردن انتقال دهنده به  داشتن  ماشين آلات و  دانش فني بهنگام;

– رعايت  قوانين  و  مقررات موجود در كشور و همچنين قوانين و مقررات كشورهاي خارجي  و  بين المللي درمورد انتقال تكنولوژي.

مرحله نظارت بر حسن انجام مفاد قرارداد

شركت گيرنده تكنولوژي در اين مرحله نيز بايد نهايت دقت خود را مبذول دارد زيرا در اين مرحله است كه انتقال و جذب تكنولوژي “دانش فني در سطوح پنجگانه ” انجام مي گيرد. فعاليت هاي اين مرحله عبارتند از:

– تهيه وتنظيم يك برنامه زمانبندي شده براي مراحل مختلف انتقال دانش فني و جذب آن;

– تعيين يك تيم كارشناسي ومهندسي براي جذب بهتر تكنولوژي در سطوح پنجگانه وتبلور آن; – دريافت اطلاعات و دانش فني لازم در سطوح مختلف برطبق برنامه زمانبندي شده درقرارداد; – بررسي اطلاعات و دانش فني اخذشده توسط مهندسان مشاور و در صورت لزوم رفع نواقص و كمبودهاي آن توسط انتقال دهنده;

– استفاده از پيمانكاران و مهندسان داخلي براي طراحي واحد توليدي محصول باتوجه به مشخصات سالن هاي توليد، كارگاهها، ماشين آلات ، حمل ونقل و…;

– بررسي كارشناسانه روشهاي توليد، فرايند توليد، خطوط مونتاژ و رفع اشكالات احتمالي آنها;

– تلاش براي دريافت دانش فني وتكنولوژي به روز شده;

  -رفع  اختلافات  ناشي از عدم رعايت و اجراي كامل مفاد قرارداد.

در زمان تعيين شده ازطريق مسالمت آميز و درصورت لزوم اقدامات لازم ازطريق دعاوي حقوقي;

–    طراحي  روش توليد و انتخاب ماشين آلات به طوري كه انعطاف پذيري لازم براي طرحهاي بعدي محصول موجود باشد. براي اين منظور بهتر است ماشين آلات و قطعات را به جاي يك تامين كننده از تامين كنندگان متعدد استفاده كرد “براي جلوگيري ازوابستگي “;

  -اقدام  بر ساخت قطعات يا قسمتهايي از محصول يا ماشين آلات در داخل “انعقاد قراردادبا شركتهاي داخلي “;

– تامين نيروي انساني متخصص لازم و آموزش وي براي سطوح مختلف;

  – استفاده از اطلاعات و دانش فني كسب شده ازطرف مهندسان مشاور و بخش تحقيق وتوسعه براي :

الف – جذب تكنولوژي طراحي و ايجاد واحد توليدي محصول “ايجاد قابليت و توانايي براي ساخت ماشين آلات و تجهيزات لازم براي كارخانه در داخل ، همچنين طراحي واستقرار ماشين آلات ، ايجاد سالن ها و كارگاهها، حمل ونقل و روشهاي توليد توسطپيمانكاران داخلي “.

ب – جذب تكنولوژي بهره برداري بهينه از واحد توليدي محصول “ايجاد قابليت وتوانايي سازماندهي و مديريت مناسب ، برنامه ريزي و كنترل توليد، كنترل كيفي ، تعمير ونگهداري ماشين آلات وتجهيزات…”

– تهيه نرم افزارهاي موردنياز براي طراحي محصول و فرايند آن;

-ايجاد سازگاري و انطباق تكنولوژي : سازگاري و انطباق در دو

حيطه بايد موردنظر باشد:

الف – سازگاري و انطباق بين عوامل و عناصر تكنولوژي “سازماندهي و مديريت ، نيروي انساني ماهر، ماشين آلات و تجهيزات ، دانش فني و اطلاعات “

ب – سازگاري وانطباق تكنولوژي با شرايط محيطي “عوامل هفتگانه “

–    بهبود تكنولوژي جذب شده  و تبلور آن از طريق بهبود و ارتقا سطح  دانش فني مورد نظر و  افزايش كيفيت.

نتيجه گيري

درانتقال تكنولوژي بايد توجه شود كه كليه دانش فني لازم “دانش فني پنجگانه “انتقال و جذب گردند. اغلب كشورهاي انتقال دهنده علاقه اي ندارند كه دانش فني لازم راانتقال دهند و بيشتر مايل به فروش سخت افزارهاي تكنولوژي هستند، به طوري كه ليستي از ماشين آلات و تجهيزات را كه لازم است از طرف آنها تامين شود به گيرنده تكنولوژي تحميل مي كنند. درصورتي كه تامين ماشين آلات و تجهيزات بدين صورت عمل اشتباهي بوده و باعث وابستگي بيشتر مي گردد. تعيين مشخصات سخت افزارتكنولوژي و تامين آنها بايد پس از جذب كامل دانش فني و اطلاعات كامل توسط تيم شركت كننده در فرايند انتقال و جذب انجام بگيرد تا هم دانش فني جذب شده و هم ماشين آلات مناسب تعيين شوند و بايد توجه داشت كه مجموعه اطلاعات و دانش فني دريافت شده ازطرف انتقال دهنده در رابطه با فرايند توليد و طراحي خطوط توليد منابع نبايد عينا پياده شود بلكه بايد تنها به عنوان يك راهنما بوده و براي طراحي بخشهاي مختلف توليدي واحداث كارخانه از كارشناسان شركت استفاده گردد. اعزام كارشناسان و متخصصان داخلي به نمايشگاههاي بين المللي صنعت وبازديدهاي مكرر آنها از كارخانجات داخلي وخارجي سازندگان ماشين آلات و تجهيزات مربوطه يا مشابه ، ارتباط با كارخانجات سازنده ماشين آلات داخلي و خارجي وگرفتن اطلاعات لازم ازآنها باعث افزايش قابليت ها و دانش فني كارشناسان داخلي درموردساخت ماشين آلات و تجهيزات خواهدبود. همچنين ايجاد دوره هاي آموزشي موردنياز،راه اندازي سمينارها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي باعث ارتقا دانش فني نيروي انساني شده و لذا جذب دانش فني به طوركامل انجام مي گيرد. ازهمه مهمتر بايد به اين نكته توجه شود كه براي سازگاري بين عوامل و عناصر چهارگانه تكنولوژي “سازماندهي و مديريت ، نيروي انساني ماهر، ماشين آلات و تجهيزات ، دانش فني واطلاعات ” وجودمديراني كارآمد، خلاق ، شايسته و جسور لازم است.

image_pdfپی دی افimage_printچاپ
به کانال تلگرام ما بپیوندید
x

شاید بپسندید

آیاانتخابات سال آینده منتفی است

تمام شدن مهلت یکساله کار اعضای داخلی کمیسیون انتخابات و ...

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن