خانه «=« فعالیت ها «=« واحد نشریه «=« فصلنامه کلیک «=« منطقه بندي چيست

منطقه بندي چيست

تقسيم يک شهر را به مناطق ويژه با مرزهای معين برای نقش پذيری هر يک از مناطق را ((منطقه بندی شهری))  می گويند. منطقه بندی در واقع استفاده منطقی و نظام پذير از زمينهای شهری درآينده بلند مدت است و در آن موقع ميزان ارتفاع يابی, شکل ميزان بهره گيری و ساختهای داخلی هر يک  از مناطق مورد نظر است.

منطقه بندی روشی است که ازطريق آن با توجه به کارکردهای داخلی شهرها از زمينهای شهری استفاده صحيح به عمل می آيد. بدين سان که فضای کافی برای انواع مختلف فعاليتهای شهری توسعه شهر و کارکردهای شهری فراهم می شود, و هر بخش از فعاليتهای مهم شهری فضای خود را می يابد و با توجه به ديگر کارکردها و فعاليتها عمل می کند.

عوامل موثر در منطقه بندی:

1.        تعيين ارتفاع و ديگر ساختهای شهری

2.    تعيين ميزان تراکم در هر يک از مناطق با توجه به نوع کارکرد آنها بدين گونه که فعاليتهای مختلف شهری جدا از هم اما در ارتباط با هم به بهترين وجهی به ايفای نقش بپردازند.

3.        تعيين ميزان زمينهای مورد نياز برای کارکردهای مهم شهری ازقبيل تجارت, صنعت, بخش مسکونی.

4.        به کارگيری معيارهای عملی در داخل شهرها با توجه به شرايط اجتماعی- اقتصادی هر جامعه شهری.

5.        حفظ ونگهداری آثارتاريخی شهرها نيز گاهی در آيين نامه های منطقه بندی گنجانده می شود.

                اهداف منطقه بندی:

1.     اختصاص ميزان معينی از زمينهای شهری به موضوع خاص و کارکرد خاص.

2.     کنترل استفاده از زمين

3.     قرار دادن امکانات لازم برای توسعه آينده شهر در اختيار برنامه ريزان شهری

4.     ايجاد هماهنگی لازم بين خدمات عمومی حمل و نقل تامين و ذخيره آب نيروی برق شهر.

5.     پويا و فعال ساختن  برنامه ريزی شهری.

6.     توسعه شهری را درآينده با نظام معينی و با درنظرگرفتن رفاه عمومی سامان می بخشد.

                  امتيازات منطقه بندي

1. پراکندگی جمعيت شهری را با توجه به کارکردهای مناطق داخلی شهر به صورت توازن و متعادل در می آورد و از تراکم جمعيت در بخش معينی از شهر جلوگيری می کند.

2.    نيازهای عمومی جامعه شهری را از نظر تامين پارکها, مدارس, فروشگاهها, محلهای گذران اوقات و فراغت و خيابانها بر طرف می سازد. در نتيجه از اتلاف پول و وقت مردم جلوگيری می کند.

3.    سبب می شود سلامتی مردم تضمين گردد و با مکان يابی منابع آلوده ساز در منطقه بندی شهری از تاثيرات آلودگيهای مختلف شهری و کانون های آلوده جلوگيری می کند.

4.        تعادل و توازن خاصی درفعاليت های شهری در سطح  شهر به وجود می آورد.

مشخصات منطقه بندی:    1. منطقه بندی تراکمی    2. منطقه بنددي ارتفاعی    3.منطقه بندی کاری.

1.    منطقه بندی تراکمی: در منطقه بندی تراکمی برتعيين و کنترل ميزان جمعيت در منطقه واحدهای مسکونی تاکيد می شود از امتيازات اين نوع منطقه بندی الف. ازتراکم زياد جمعيت در منطقه واحدهای مسکونی جلوگيری می شود.  ب) قيمت زمين برای مدتی ثابت می گردد. ج) سلامتی مردم از نظر استفاده از روشنايی نور تهويه هوا تضمين می شود.  د) بهره گيری از امکانات و خدمات عمومی به سهولت  انجام می گيرد.

2.    منطقه بندی ارتفاعی: کنترل ارتفاع ساختمانها را برعهده دارد. در اين منطقه از مجاورت ساختمانهای بلند مرتبه با واحدهای مسکونی چند طبقه جلوگيری می شود و بخشهای خاصی برای اين منظور در نظر گرفته می شود.

3.       منطقه بندی کاربردی: 1. مسکونی 2. تجاری. 3. صنعتی. 4. منطقه گذران اوقات فراغت ومنطقه فرهنگی.

سهم هر يک  از اين مناطق در شهرها و کشورهای مختلف جهان متنوع است. منطقه مسکونی 40 تا 50 درصد, منطقه تجاری 2 تا 5%  و منطقه صنعتی 2 تا 25%  منطقه فرهنگی  و گذران اوقات فراغت باقيمانده زمين شهر, در اينجا مشخصات  هر يک از اين مناطق به طور خلاصه و مفيد بيان می کنم.

الف)  منطقه مسکونی:  بايد بدور از کانونهای آلودگی هوا, آلودگی صوتی, بوهای زننده انتخاب شود. اين منطقه بايد در مجاورت بازار يا پارکها قرارگيرد.

ب)منطقه تجاری: اين منطقه در مجاورت مراکز حمل و نقل قرار می گيرد و درآن زمين کافی برای ايجاد بانکها, اداره ها, بازارها, انبارها, مغازه ها در نظرگرفته شود.

ج) منطقه صنعتی: صنايع درصورت استفاده ازنيروی برق باعث آلودگی نمی شوند و می تواند بعضی از اين صنايع در مجاورت منطقه مسکونی باشد. اما  سبب آلودگی اگر باشد بايد در بيرون از شهرها قرار گيرند.

د)منطقه فرهنگی  يا گذران اوقات فراغت: سينما, دانشگاهها, پارکها, و باشگاهای رزمی می باشد که  ممکن است در سراسر شهر و در محله های مختلف شهری ايجاد شود.

تهيه نقشه منطقه بندی

برای تهيه نقشه منطقه بندی شهری بايد اطلاعاتی به اين شرح گردآوری شود:

1.         ميزان استفاده فعلی از قطعات داخلی شهرها

2.         محل و ظرفيت خيابانها و مسيرها

3.         محل خيابانهای نوساز در5 سال آينده.

4.         محل ومشخصات همه زمينهای خالی در داخل شهرها

5.         عرض خيابانها و ارتفاع ساختمانها

6.         ابعاد قطعات زمين

7.   تعداد خانوار در هر يک از واحدهای مسکونی

8.   نقشه کاربری زمين در زمان حال

برای تهيه منطقه بندی بايد پاسخ منطقی به سوالهای زير دردسترس باشد.

الف)  درداخل شهرها با وسعت فعلی چه تعداد منطقه به وجود خواهد آمد؟

ب) برای هر يک از اين مناطق شهری چه ميزان زمين مورد نياز است؟

ج)  برای هر يک از اين مناطق چه نوع زمينی مورد نياز است؟

د)  ارتباط فيزيکی ميان مناطق مختلف شهری چگونه   برقرارخواهد شد؟

ه)  خطوط مرزی ميان اين مناطق چه خواهد بود؟ آيا اين خطوط به صورت قراردادی تعيين خواهد شد؟

بطور کلی در هرمنطقه بندی ابتدا محل مناطق مسکونی تجاری و صنعتی پس جايگاه مناطق ديگر مشخص می شود. علاوه برمناطق مذکور در شهرهای بزرگ می توان بخشهای بسياری را به منطقه بندی اضافه کرد. که بخشهای آموزشی و دانشگاهی, بخشهای اداری, بخش فرودگاه و ترمينال سازی بخش فضای آزاد, بخش گذران اوقات فراغت, بخش خرده فروشی, بخش ورزشی و غيره از آن جمله است

image_pdfپی دی افimage_printچاپ
به کانال تلگرام ما بپیوندید
x

شاید بپسندید

کاسترو همیشه فرمانده

در این گزارش آمده است، فیدل کاسترو برای بسیاری از ...

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن