خانه «=« مقالات سایت «=« فرهنگی «=« عاقبت زنجیر ما را چون کلاف

عاقبت زنجیر ما را چون کلاف

عاقبت زنجیر ما را چون کلاف
بافت محکم این عمو زنجیرباف

بافت محکم این عمو زنجیرباف
بعد از آن افکند پشت کوه قاف

برّه ها فکری برای خود کنید
چون شبان و گرگ کردند ائتلاف

اینک این ماییم، نعشی نیمه جان
کرکسان گِردِ سر ما در طواف

ما ضعیفان تا چه مُرداری کنیم
پهلوانان را که اینجا رفت ناف

آن یکی صد فخر دارد بر کلاه
گرچه بی شلوار شد روز مصاف

آن یکی دیگر به آواز بلند
حرف حق را گفت، اما در لحاف

آن یکی دیگر به صد مردانگی
می کند تا صبح، عین و شین و قاف

آن دگر مانده است تا روشن شود
فرق آب مطلق و آب مضاف

کارگاه آسمان تعطیل باد
تا که برگردد جناب از اعتکاف

الغرض مثل برنج تازه دم
در چلوصاف کسان گشتیم صاف

جهد مردان عمل کاری نکرد
مرحبا بر همت مردان لاف


*عمو زنجیرباف، بازی ای است کودکانه در هرات و شاید دیگر جایها نیز، توام با چنین گفت و گویی: «عمو زنجیر باف؟/ بله/ زنجیر مه بافتی؟/ بله/ پشت کوه قاف انداختی؟/ بله…» این شعر در هنگام سرایش ربطی داشت به لویه جرگه ی سال۱۳۸۲ و تصویب قانون اساسی افغانستان در این جرگه
image_pdfپی دی افimage_printچاپ
عاقبت زنجیر ما را چون کلافبافت محکم این عمو زنجیربافبافت محکم این عمو زنجیربافبعد از آن افکند پشت کوه قافبرّه ها فکری برای خود کنیدچون شبان و گرگ کردند ائتلافاینک این ماییم، نعشی نیمه جانکرکسان گِردِ سر ما در طوافما ضعیفان تا چه مُرداری کنیمپهلوانان را که اینجا رفت نافآن یکی صد فخر دارد بر کلاهگرچه بی شلوار شد روز مصافآن یکی دیگر به آواز بلندحرف حق را گفت، اما در لحافآن یکی دیگر به صد مردانگیمی کند تا صبح، عین و شین و قافآن دگر مانده است تا روشن شودفرق آب مطلق و آب مضافکارگاه آسمان تعطیل بادتا که…

بررسی کلی

به کانال تلگرام ما بپیوندید
x

شاید بپسندید

اعلامیه ریاست جمهوری در مجلس جنجال برانگیز شد

ادامه کار ولسی جرگه پس از اول سرطان سال جاری ...

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن