خانه «=« آرشیو برچسب: انسان

آرشیو برچسب: انسان

دانلود کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان ها

توضیحات :  داروینیسم مجموعه‌ای از جنبش‌ها و مفاهیم مربوط به ایده‌های تغییر شکل گونه‌ها یا تکامل است که برخی از ایده‌ها با ارتباط به کار چارلز داروین است. مفهوم داروینیسم در طول زمان تغییر پیدا کرده‌است و بسته به اینکه چه کسی و در چه زمانی از این اصطلاح استفاده می‌کرده‌است، معانی مختلفی داشته‌است. در ایالات متحده داروینیسم اغلب توسط آفرینش‌گرایان به عنوان یک اصطلاح تحقیرآمیز در اشاره به باورهایی مثل طبیعتگرایی ماوراءطبیعی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در بریتانیا این اصطلاح مفهوم منفی نداشت و به صورت آزادانه به عنوان یک بخش جزئی در برخورد با تکامل و به طور ویژه در تکامل توسط انتخاب طبیعی استفاده می‌شد. کتاب با آوردن نتایج تحقیقات متعدد علمی ابطال داروینیسم را منطقا و عقلا اثبات می کند و سپس در پاسخ به پرسش چی به جایش در تلاش برای ارائه نظریه جایگزینی برای آن از دل قرآن بر می آید و با آوردن آیات متعدد فرضیه جدیدی را مطرح می نماید که …

دانلود کتاب 

قـرائت امـام خمینـی, از مفهوم تـوسعه یـافتگـی

سیر تحول در مفهوم توسعه

1. تـوسـعـه بـه مـفـهـوم رشد پی گیر بالقوه درآمدسرانه: توسعه اقـتـصادی عبارت است: از کاربرد منابع تولید به گونه ای که سبب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در یک جامعه بشود.1

2. تـوسـعـه بـه مـعنای رشد پی گیر و همیشگی درآمد واقعی کشور, همراه با دگرگونیهایی در پاره ای زمینه ها:

(توسعه اقتصادی, رشد مداوم درآمد واقعی است همراه با تحولاتی در آداب و رسوم اجتماعی که در گذشته مانع پیشرفت بوده اند.)2

3. دسـتـیابی به فزونی درآمد واقعی در درازمدت و پخش و پراکندن درآمد, به گونه دلخواه:

(تـوسـعـه اقتصادی, وسیله ای است برای فائق آمدن بر فقر مزمن و امید بستن به امکان بهبودشرائط اجتماعی.)3 ادامه مطلب »

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن