خانه «=« آرشیو برچسب: معارف

آرشیو برچسب: معارف

چالش های آموزش و پرورش در مکاتب خصوصی

همچنان که در نوشته ی قبل پیرامون رویکرد تجارتی مراکز آموزشی خصوصی سخن گفته شد، در این نوشته به فرایند گزینش مربیان و روند آموزش و پرورش در مکاتب خصوصی پرداخته می شود. مکاتب خصوصی در کنار مکاتب دولتی بیشترین دانش آموزان را آموزش و پرورش می دهند. درچنین نهادی که این همه افراد تعلیم و تربیت می بینند؛ آیا درس و بحث در این مکاتب خصوصی کاربردی و معیاری هست؟ آیا به استعداد فردی دانش آموزان توجه می شود؟ آیا مربیان این مراکزآموزشی، در کنار سواد با روند تعلیم و تربیت آشنایی دارند؟ کیفیت درسی تا  چه میزانی در این مراکز آموزشی مورد نظر است؟ امید است که پرسش این پاسخ ها در این نوشته تا اندازه ای روشن گردد.
پس از رویکرد تجارتی مراکز آموزشی خصوصی، مسأله قابل تأمل فرایند گزینش آموزگاران در مکاتب خصوصی است. از فرایند گزینش یا استخدام مربی و آموزگار در مکاتب خصوصی به خوبی فهمیده می شود که بحث کمیت یا ساختار ظاهری خیلی مسأله مهم است، نه کیفیت و محتوای برنامه های درسی. گزینش معلمان در مکاتب خصوصی طوری است که از آموزگاران که خواهان تدریس هستند، در یک یا دو مرحله امتحان می گیرند. در امتحان مرحله ی اول، معمولا پرسش های تحریری است که در پارچه امتحان طرح می شود و مربیان پاسخ می دهند. کسانی که از این مرحله عبور می نمایند، یک درس عملی در صنف ارایه می کنند. اصل مهارت استاد در صنف و درس عملی سنجیده می شود. در صنف هیئتی از طرف اداره مکتب حضور دارد و تدریس استاد را زیر نظر می گیرد. در این آزمون عملی بیشترین توجه به این نکته است که مربی صنف را خوب کنترول کند و خاموشی محض را برپا دارد. استادی موفق پنداشته می شود که در ساعت درسی اش، هیچ صدای به گوش نرسد و تمام شاگردان لال شود. گاهی به مهارت های زبانی و اکت و اداهای استاد هم توجه می شود. اما چیزی که در این آزمون عملی، هیچ در نظر گرفته نمی شود و یا خیلی اندک و سطحی برخورد می شود، بحث دانایی وهنر انتقال این دانایی است. به کیفیت تدریس و میزان باسواد بودن استاد، آشنایی مربی با تعلیم و تربیت و دانش روان شناختی آموزگار کمتر توجه می شود. موضوع اخیر، یعنی موضوع فهم روانشناسی استاد از دانش آموز به صورت کلی هیچ  در نظر گرفته نمی شود.
با این نوع گزینش است که اساس و تهداب فرآیند آموزش و پرورش کج و نادرست گذاشته می شود. استادان که با این نوع آزمون پذیرفته می شود، مهارت کافی برای پرورش دانش آموز ندارند. در تمام مکاتب به موضوع که هیچ توجه نمی شود و یا خیلی اندک توجه می شود، بحث استعدادهای فردی دانش آموزان است. هر دانش آموز در یک بخش خاص نبوغ دارد، معلم نخبه یا ورزیده معلمی است که بتواند این نبوغ را در وجود هر دانش آموز کشف و شناسایی نموده، سپس رشد و شگوفایی دهد. قرار نیست که تمام دانش آموزان در ریاضی، دری، فیزیک و … به یک سویه توانا باشند و یا از الف تا یا حفظ کنند. ممکن کسی در نقاشی و رسامی، کسی در خطاطی، کسی در شعر، کسی در هنر و… نبوغ داشته باشد. معلمی واقعی باید آن نبوغ را پرورش داده به بالندگی برساند. کشف ذوق درونی دانش آموز و رشد دادن آن بزرگترین رسالت معلمی است. معلم باید ارزش ها را گسترش دهد، تنها ارزش علم را به سه تا چهار رشته محدود نسازد. معلمی در کارش موفق است که به ذوق درونی دانش آموزانش پاسخ گفته باشد. با کشف این ذوق درونی است که معلم می تواند، دانش آموز را عاشق مکتب، کتاب و خواندن کند؛ به عبارت دیگر بین کتاب و دانش آموز آشتی برقرارسازد. در این صورت است که درس معلم،«زمزمه ی محبت می شود» و ممکن است که چنان شوری در روح و روان دانش آموز نسبت به مکتب و کتاب ایجاد کند که«جمعه به مکتب آورد، طفل گریز پا را». این نوع برخورد است که نیروی درونی دانش آموزان را بیدار می کند. قوه ی محرک از درون شاگرد، وی را به سمت کتاب و خواندن و مکتب سوق می دهد. اما شوربختانه این امر مهم از چشمان معلمان و مربیان ما پوشیده و نا شناخته باقی مانده. هنوز هم معلمان و مربیان ما مهارت شان را در ساختار و ظواهر صنف می بینند.
در مکاتب خصوصی به جای کشف ذوق درونی شاگرد و بارور ساختن آن، قواعد سخت و دست و پاگیر بیرونی را وضع می کنند. معیارهای خیلی خشک و خسته کن و نا خوشایند که ذوق و شوق دانش آموز را از مکتب و کتاب کاملا می گیرد.  تعداد از مربیان چنان کارهای خانگی سنگینی به دانش آموزان می سپارند که بر آمدن از پس اجرای آن ممکن نیست. دانش آموز ناگزیر است که تمام وقتش را صرف آن تکلیف های توان فرسای خانگی کند و یا در جلسه بعد از طرف همان استاد حسابی کتک بخورد. از طرف دیگر مشکل اساسی پیش از تکلیف خانگی درونی نشدن درس است. تعداد زیادی دانش آموزان درس را طوری که لازم است فرا نمی گیرند، علت اصلی هم این است که مربی با دانش آموزان زبان مشترک ندارد. نوع بیان و توضیح استاد با ظرفیت دانش آموز و فراگرندگان هم خوانی ندارد. در نتیجه دل دانش آموز از کتاب، مکتب و درس کاملا بد می شود. مکتب را چنان بارسنگینی بر روی دوشش احساس می کند که بر تمام خوشی های دانش آموز سایه انداخته و کلافه اش می کند. در ذهن و ناخود آگاه دانش آموز، مکتب تصویر نهایت بدی برجای می گذارد. دانش آموز با این نوع برخوردها ناخود آگاه شرطی می شود و هرگاه نام کتاب و مکتب را می شنود، واکنش منفی نشان می دهد، از آن متنفر است و انزجار دارد. این آسیب جدی، نتیجه ی نا آشنایی مربیان با تعلیم و تربیت و بحث استعدادهای فردی دانش آموزان است.
موضوع خیلی مهم دیگر، نوع رابطه و برخورد مربیان با دانش آموزان است. طوری که در بالا اشاره شد، در مکاتب خصوصی، به معلمی بهترین معلم خطاب می کنند که درساعت درسی اش، دانش آموزان در یک سکوت تمام عیار به سر ببرد؛ حرف و صدای به گوش نرسد و صنف یک دست خاموشی محض داشته باشد. این نوع معلم نه تنها از طرف اداره، بل از طرف همقطاران خودش هم ورزیده قلمداد می شود. گه گاهی مربیان دیگر آمده رمز و راز برقراری سکوت محض در صنف را از چنین معلمی می پرسند. سکوت یا توجه به درس خوب است؛ اما به شرط که این نوع سکوت با مهارت های فراهم شود که دانش آموز را خسته نکند؛ اما سکوت تمام عیار با رفتار خشین جناب مربی برقرار می گردد. اگرکسی در ساعت این مربی صدای سردهد، چنان سیلی و کوتک نثارش می گردد که تا زنده است یادش نمی رود. دانش آموز در حالت نهایت خفقان آور، ناگزیر به سکوت کردن می شود. با چنین مربی یی برقراری رابطه صمیمانه و عاطفی ممکن نیست. همه ی ما به خوبی می دانیم که اگر از کسی متنفریم یا خوش ما نمی آید، سخنش را نیز خوش ما  نمی آید؛ حتی اگر سخنش خوب هم باشد، روان ما واکنش منفی نشان می دهد و در مقابلش قرار می گیریم. دانش آموزان هم دقیقا همین حالت را تجربه می کنند. ذهن شان در مقابل سخنان خوب معلم مستبد، بازهم واکنش منفی نشان می دهد و از پذیرفتن و عمل نمودن به آن سر باز می زند. در نتیجه امر تعلیم فلج و ناموفق به پیش می رود و دانش آموزان تعلیم و تربیت درست نمی شود. 
وزارت معارف و دیگر نهادهای مسوول، وظیفه دارند که به این مشکلات بسیار فراگیر رسیدگی نموده، ناروایی های آموزش و پرورش را از راه بردارند تا بعد از این، دانش آموزان، کم مایه و بی مهارت از مکاتب فارغ نشوند.

کتب نصاب تعلیمى وزارت معارف

انجمن فرهنگی تبلور اندیشه با توجه به رویکرد تعلیمی که دارد برای آشنایی عزیزان مهاجر کلیه کتب نصاب تعلیمی افغانستان را پیشاپیش با توجه به فرارسیدن ایام تحصیلی سال نو تقدیم میدارد. این اطلاعات بدون واسطه از وب سایت وزارت معارف گرفته شده است..

صنف اول صنف دوهم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
علوم دینی علوم دینی ح حسن خط هنررسامی پشتو علوم دینی ح
دری علوم دینی ج دری ساینس دری علوم دینی ج
ریاضی دری علوم دینی ح انگلیسی انگلیسی انگلیسی
مهارت ها ریاضی علوم دینی ج پشتو اجتماعیات ریاضی
هنررسامی هنررسامی هنررسامی اجتماعیات علوم دینی ح پشتو
حسن خط مهارت ها مهارت ها حسن خط علوم دینی ج هنررسامی
  حسن خط ریاضی دری ساینس ساینس
      علوم دینی ح ریاضی دری
      علوم دینی ج هنررسامی اجتماعیات
      ریاضی حسن خط حسن خط

 

صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسیر شریف علوم دینی
م. مدنی عربی عربی بیولوژی بیولوژی جعفری
حرفه بیالوژی انگلیسی کیمیا کیمیا پشتو
هنررسامی پشتو بیالوژی کمپیوتر کمپیوتر  دری
بیالوژی جغرافیه پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دری دری جغرافیه
جغرافیه علوم دینی م. مدنی جغرافیه جغرافیه ریاضی
علوم دینی جعفری علوم دینی جیولوژی تعلیمات اسلامی بیالوژی
جعفری تاریخ جعفری تعلیمات اسلامی جعفری فزیک
ریاضی هنررسامی تاریخ جعفری تاریخ کیمیا
تجوید تجوید هنررسامی تاریخ ریاضی  
تاریخ حرفه تجوید ریاضی پشتو  
فزیک فزیک حرفه پشتو فزیک  
کیمیا کیمیا فزیک فزیک معلومات مدنی  
لسان دری لسان دری کیمیا      
    لسان دری      

نمونه هایی از کتابها را میتوانید به صورت آنلاین مشاهده نمایید 

نمونه های کتاب ها

 

غارت میلیون‌ها افغانی توسط معلمان خیالی

اسناد و شواهد نشان می‎دهند که در ولایت هرات از بابت بیش از ۳ صد معلم خیالی، میلیون‎ها افغانی غارت شده است.
نبودِ ‌امنیت، دخالت‎های بی‎جای بزرگان قومی در امور معارف، موجود نبودن اسناد اداری در ادارات معارف برخی از ولسوالی‎ها، نبود گزارش‎دهی بین کارمندان اداری و تدریسی، عدم موجودیت فرهنگ پلان‎گذاری، موجودیت معلمان غیرقانونی، خالی بودن بست‎ها، موجودیت معلمان اجیر، کتمان حقایق توسط مسوولان و عدم مساعد بودن زمنیه بازدید از مکاتب از عوامل فراهم شدن زمینه فساداداری در این اداره عنوان شده‌اند.
عبدالرزاق احمدی، سرپرست معارف هرات در مصاحبه‎ای با کلید ضمن تأیید مشکلات موجود گفت که در تمام ولسوالی‎های پانزده‎گانه هرات، تخطی‎های قانونی مشاهد شده و پول و امکانات زیادی در معارف این ولایت حیف ومیل شده است.
احمدی افزود که تحقیقات اولیه هیأت وزارت معارف و ولایت هرات نشان می‎دهد که بیش از ۳۰۰ معلم خیالی در سطح ولسوالی‎ها و شهر هرات به ثبت رسیده است. به گفته وی تنها معاشات پرداخت شده‌ی این معلمان، طی نه ماه اول سال جاری، به ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی رسیده است.
سرپرست معارف هرات می‎گوید در ولسوالی انجیل هرات، یک صد و ۷۰ معلم به شکل تقلبی نام‎های شان ثبت شده و تحت نام معلمان رسمی معاش اخذ کرده‎اند. بنا به اظهارات وی، ۷۰ درصد معاشات معلمان حق‎الزحمه‎ای در ولسوالی‎های گذره، ادرسکن و اوبه به دلیل عدم شفافیت توزیع نشده است. احمدی افزود: « در ولسوالی گذره هرات ۲۰ تن از معلمان مسلکی تقرر یافته اند با وصف این که سرِ صنف حضور نداشته؛ اما معاش شان پرداخت شده است که سرانجام توانستیم از پرداخت ۶ ماه معاش دیگر برای شان جلوگیری نماییم.»
سرپرست معارف هرات می‎گوید که تمامی موارد فساد در این اداره ناشی از مدیریت نادرست تیم رهبری سابق معارف هرات است. احمدی افزود که مشکل فساد تاکنون در ادارات مربوط به این ریاست در سطح ولسوالی‎ها ادامه دارد و آن‎ها با انجام یک سروی درصدد گرفتاری عاملان و رفع این مشکل بزرگ استند.
در پی موضوعات مطرح شده از سوی مسوولان معارف هرات، کمسیونی به منظور بررسی تخطی‎های صورت گرفته ایجاد شده که تا حال، در این زمینه تحقیق می‎کند. محمدانور متین، از اعضای این کمسیون می‎گوید که طبق تحقیقات ابتدایی آن‎ها فساد گسترده و عمیق در عرصه چگونگی اجرای معاشات معلمان مسلکی در ریاست معارف هرات وجود داشته که تا به حال ادامه دارد. او افزود در این اواخر، مبلغ ۳۰ میلیون افغانی پول معاش‎ استادان خیالی را مجدداً از هرات به کابل مسترد کرده است.
متین می‎گوید این، به آن معنی نیست که به صورت کل، از پرداخت معاشات معلمان خیالی در هرات جلوگیری شده باشد؛ بلکه آن‎ها در تلاش اند تا عمق این فاجعه را دریابند. به گفته وی، اکثریت کسان دخیل دراین پروسه، افراد زورمند و دارای ارتباط بالایی با مسوولان حکومتی استند. به گفته وی این عامل، کار  آن‌ها را با مشکل روبه‎رو ساخته است. وی از ارایه جزییات بیشتر خوداری کرد و گفت که نتیجه کامل بعد از تحقیقات ارایه خواهد شد.
این عضو کمسیون تشکیل شده از سوی مقام ولایت هرات می‎گوید که معلمان خیالی در هرات بیش از ۴۰۰ تن می‎باشند و ۶۰ درصد معاش‎ معلمان در سطح ولسوالی‎ها به شکل غیرقانونی پرداخت شده است. به نقل از وی این خود وجود فساد گسترده اداری را در ریاست معارف هرات نشان می‎دهد.
در جریان تهیه گزارش، خبرنگار تحقیقی کلیدگروپ در هرات، سندی به دست آورده که شیوه‎های مختلف حیف و میل شدن میلیون‎ها افغانی در آمریت عمومی معارف ولسوالی شیندند هرات را نشان می‎دهد. در یکی از بخش‎های این سند آمده است که تعدادی از مکاتب مربوط معارف شیندند هرات، « ازابتدای سال تعلیمی ۱۳۹۴ تاکنون نه اعضای محترم نظارت رفته‎اند که نظارت کنند و نه هم کدام اسناد اداری و تدریسی که بیانگر موجودیت معلم و شاگرد و فعال بودن این چنین مکاتب باشد وجود داشته و مسوولان معارف هم به طور همیشه بیان این حقایق را به علل مختلفی کتمان نموده و از اظهار واقعیت‎های عینی خودداری نموده‎اند که این امر باعث بروز مشکلات در معارف شیندند شده است.»  در این سند، نام ۴۵ باب مکتب ولسوالی شیندند ذکر شده است. به نقل از این سند « معارف شیندند در مجموع دارای یک هزار یک صد و ۳۲ معلم بوده که از این جمله، ۹۵۱ تن آن‎ها رسمی و ۱۸۱ تن دیگر آن‎ها طبق جدول احصائیوی ترتیب شده توسط مسوولان قبلی می‎‏باشد.»
در این سند گفته شده که «معلمان چوب خطی به دو دسته تقسیم می‎گردند:
۱ – حضور فزیکی در افغانستان ندارند
۲ – حضور فزیکی در افغانستان دارند؛ اما حاضر در وظیفه نبوده و متعلق به افراد زورمند هستند و حاضری شان در هر یک ماه در یک روز معین امضا می‎شود و یا این که افراد دیگری عوض شان حاضری را امضا می‎کنند. به طور مثال مکتب کالسک سفلی شیندند.
۳ – برخی از معلمان ولسوالی شیندند استند که از صنف ده برای شان سند فراغت صنف ۱۲ ساخته شده و معلم هم شده‎اند.
۴ – تعدادی از معلمان شیندند در مکاتب دوردست مقرر شدند و باز مجدداً در بدل پول و یا گرایشات قومی به مکاتب مرکزی که ضرورت هم نبوده به طور خدمتی معرفی شده و بالمقابل، برخی از معلمانی را که مصروف وظایف دیگری هستند آن‎ها را به صفت معلم در یکی از مکاتب دوردست مقرر نموده که اصلاً حاضر به وظیفه نمی‎شوند و فقط در هر هفته و هر ماه می‎روند و حاضری خویش را امضا می‎نمایند و بس.»
در بخش دیگری از این سند معارف شیندند هرات آمده است که « از ریاست معارف هرات پول به حساب حق‎الزحمه‎های اداری، سپورت و څارندوی کشیده شده است؛ اما تا به حال قرار اظهارات مسوولان مکاتب و بیانات مستحقین آن مبالغ هیچ صاحب حق برایش نرسیده و حقوق شان حیف و میل گردیده است. علاوه براین که حق‎الزحمه‎های ماه‎های حمل و ثور سال ۱۳۹۴ که از معارف کشیده شده به هیچ کسی پرداخت نشده است.
همچنان از چندین سال قبل هیچ مکتب مواد محروقاتی و حق‎الزحمه‎های خویش را دریافت نکرده و اسناد حق‎الزحمه‎های ماه‎های حمل و ثور ۱۳۹۴ هم امضای آن‎ها تقلبی و ساختگی می‎باشد.»
در بخشی از این سند آمده است که اکثریت معامله‎های انجام شده در معارف شیندند به رهبریت اسبق ریاست معارف هرات و سایر اعضای آن ریاست. مربوط می‎شود. عدم حضور فزیکی اکثریت شاگردان صنوف دوازدهم مربوط لیسه‎های معارف شیندند، به شکلی که در پایان سال تعلیمی کامیاب  هم  می‎شوند، مشکل دیگری است که در این سند از آن یاد شده است.
با این حال، مسوولان ریاست اسبق معارف هرات ضمن تأیید برطرفی شان، به اتهام دست داشتن در تخطی‎های موجود در ریاست معارف این ولایت از سوی رییس‎جمهور غنی می‎گویند که دوسیه‎های شان تحت بررسی ادارات عدلی و قضایی قرار دارد. بصیراحمد آروین طاهری، رییس اسبق معارف هرات می‎گوید در زمان ماموریت وی در این پست، مکاتب خیالی و یا معلمان خیالی وجود نداشته است؛ زیرا از این ناحیه هیچ گزارش و یا شکایتی برایش نرسیده است. او همچنان گفت که اگر بحث معلمان و مکاتب خیالی مطرح می‎شد، پس چرا ادارات کشفی و امنیتی در سطح ولسوالی‎ها جلوگیری نکردند. به گفته وی، این دسیسه‎ای است که از سوی رقیبانش بر او اعمال شده است.
این در حالی است که عبدالرزاق احمدی سرپرست ریاست معارف هرات می‎گوید که بیشتر از یک هزار شکایت‎نامه درمورد تخطی‎‏های آشکار در ریاست معارف هرات به این اداره رسیده اند. به گفته وی تحقیقات بالای ۲۰ تا از این دوسیه‌ها جریان دارد.
مسوولان څارنوالی مبارزه با فساد اداری در هرات می‎گویند تاکنون دوسیه‎های هفت تن از پرسونل معارف هرات به این څارنوالی محول شده که از این جمله دوسیه‎های چهار تن آنان بعد از بررسی به محکمه هرات فرستاده شده؛ اما دوسیه‌های مسوول سابق معارف هرات، مدیر معارف ولسوالی گذره و یک کارمند دیگر معارف تاکنون تحت تحقیق څارنوالان قرار دارد.
عزیزالله هجران، رییس څارنوالی بخش جرایم و فساد اداری هرات می‎گوید که دوسیه بصیر احمد طاهری رییس اسبق معارف هرات به لوی څارنوالی فرستاده شده که بعد از ختم بررسی به څارنوالی استیناف هرات مجدداً ارسال خواهد شد. وی گفت که دو دوسیه مدیر معارف گذره هرات، یکی آن تحت بررسی څارنوالی امنیت علیه جرایم داخلی و خارجی بوده و دیگری، تحت بررسی څارنوالی استیناف هرات قرار دارد.
از طرف دیگر، سید عظیم کبرزانی مسوول کمیته فرهنگی شورای ولایتی و عضو کمسیون بررسی از تخطی‎‏های موجود در معارف هرات می‎گوید که مدیر معارف گذره یکی دیگر از افرادی است که در فساد اداری دست داشته است. به گفته وی مدیر معارف از معاشات معلمان سوء استفاده کرده و یا با همکاری مخالفان مسلح دولت، معلمانی که عضو گروه وی نبودند را تهدید به مرگ نموده تا وظایف شان را ترک نمایند و سرانجام افراد مورد علاقه‎اش را جایگزین آن‎ها کرده است. کبزرانی از چگونگی بررسی دوسیه‎های افراد متهم توسط ادارات عدلی و قضایی نیز انتقاد کرد و گفت که کارکرد این ادارات مورد رضایت وی و مردم نمی‎باشد.
از سوی دیگر، مقام های محلی هرات می‎گویند که برخی از معلمان استخدام شده به گونه غیرقانونی از سوی وزارت معارف گماشته شده‎اند که این موضوع نیز تحت بررسی کمسیون تشکیل شده قرار دارد. اصیل الدین جامی، معاون والی هرات با این که تأیید می‎کند در تقرری‎های استادان مکاتب اکثراً مسوولان اسبق معارف هرات دست داشته‌اند؛ اما می‎گوید که مجرم، هر کس و در هر مقامی که باشد باید مجازات گردد.
این در حالی است که مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف می‎گوید که تاکنون گزارشی از موجودیت معلمان و مکاتب خیالی در هرات برای شان نرسیده؛ اما این قضیه تحت تحقیق وزارت معارف قرار دارد. وی افزود که مبارزه با فساد اداری نیز در اولویت وزارت معارف قرار داشته و مسوولان مرتبط همواره به خاطر رفع این ناهنجاری‎ها تلاش می‎کنند.
محمد رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان ولایت هرات می‎گوید که فساد در معارف سبب شده تا در برخی از نقاط دوردست این ولایت شماری به نام معلم و بدون انجام کاری از دولت معاش بگیرند. او تأکید دارد که برای شناسایی معلمان خیالی اقدامات جدی نیاز است.
از سویی هم، شماری از معلمان معارف هرات از موجودیت معلمان و مکاتب خیالی ابراز نگرانی می‎کنند. آنان تأکید دارند که در برخی از ولسوالی‎های هرات شمار مکاتب محدود است و وضعیت تعلیمی نیز در آن مناطق چندان خوب نیست.
گفتنی است که براساس آمارها هم اکنون در ولایت هرات، نزدیک به ۱۹ هزار معلم در چارچوب یک صد و ۵۰ باب مکتب خصوصی و بیش از یک هزار باب مکتب دولتی مصروف تدریس استند. تعداد شاگردان مکاتب در هرات نزدیک به یک میلیون می‌رسد.

به آتش کشیده شدن قسمت هایی از یک مکتب در کابل

به آتش کشیده شدن قسمت هایی از یک مکتب در کابل

وزارت معارف می گوید که شام روز گذشته تحویل‌خانه  مکتب نسوان احمدشاه بابا در حوزه دوازدهم تعلیمی شهر کابل از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شده است. به گفته این منبع نگهبان این مکتب در این رویداد  کشته شده است.
فریدون عبیدی، ریس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه ولایت کابل این رویداد را تایید کرده است. به گفته این منبع، نگهبان مکتب به دلیل خصومت های شخصی کشته شده و سپس، تحویل‌خانه‌ی این مکتب برای پوشانیدن قضیه  این قتل سوختانده شده است.
سوختاندن مکاتب در افغانستان پیشینه دارد. تاکنون مکاتب زیادی در ولایت ها به دلایل متعددی از سوی گروه‌های مختلف به آتش کشیده اند.
این نخستین بار است که ساختمان یک مکتب در کابل به آتش کشیده می‌شود.

درگیری میان تنبان و پطلون

در مقابل دروازه ورودی وزارت معارف تعدادی از کارمندان ایستاده و منتظر بودند تا وزیر معارف به آنها اجازه ورود بدهد اما وزیر معارف به آنها گفته بود که هیچ کارمندی حق آمدن با پیراهن تُنبان را در این وزارت ندارد و اگر آنها با این لباس بیایند احتمال دارد که درگیری میان تنبان و پطلون بالا شود و کمربند و ایزار بند علیه یکدیگر قرار بگیرند.

این موضوع تقریبا تبدیل شده بود به یک سوژه حیثیتی و ناموسی و کارمندانی که حتی حاضر بودند برای نپوشیدن پطلون و دریشی اعتراضات مدنی و زدنی هم کنند.

یکی از کسانی که پشت دروازه مانده بود در اعتراض به این طرح وزیر معارف گفته بود که ما تا آخرین قطرات خون مان نمی گذاریم که طرح ممنوعیت “ایزار بند” به اجرا گذاشته شود، ما برای تنبان های خودمان حیثیت قایلیم و نمی گذاریم هر شرق آمده و غرب آمده بیاید تنبان های ما را بیرون کند و ما را فاقد تنبان نماید اما سخنگوی وزارت معارف در واکنش به این موضوع؛ بحران ایزار کشی و کشیدن تنبان ها را رد کرده و تعهد سپرد که ما حاضریم در این مصالحه ملی کسانی که تنبان هایشان را به وزارت معارف تسلیم کنند یک یک جوره پطلون لیلامی همراه با یک کمربند سگگ دار چرمی برایشان اهدا کنیم تا از تلفات بیشتر در این رابطه جلوگیری کنیم.

برخی معترضان “ایزار بند” را بعنوان نمادی از مبارزات آزادیخوانه شان در اعتراض به طرح وزیر به روی هوا می چرخانند و شعار “مرگ بر دریشی” و ” ما پطلون نمی خواهیم” و “زنده باد پیراهن تُنبان وطنکی” را سر می دادند.

فعلا بحث بر روی معضل پیراهن تنبان به شورای وزیران کشیده شده است و قرار است یک هیات بلند پایه ای از حکومت روی این موضوع تصمیم جدی بگیرد و به شورای امنیت دستور داده شده است که کمیسیون ویژه ای را برای درنظر گرفتن اندازۀ ایزار بند تشکیل دهند که چگونه می توانند پیراهن و تنبان را تبدیل کنند به دریشی تنبان و یا اینکه دریشی را با ایزار بند و پیراهن تنبان را با کمر بند مدغم سازند تا بتوانند بحران بوجود آمده را مهار کنند تا هم وزیر معارف خوش شود و هم مقام های بلندپایه پیراهن تنبان پوش حکومت وحدت ملی.

زنگ معارف در كشور به صدا در آمد

زنگ معارف، امروز در كشور ازسوي ریيس جمهور كرزي به صدا در آمد و سال جديد تعليمي به گونه رسمي  در آغاز شد.

 

رییس جمهور كرزي در محفلي كه به همين مناسبت راه اندازي شده بود بر پيشرفت علم وترقي دركشور تاكيد کرده مي‌گويد جز تعلمي وتحصيل راه ديگر نيست.

ازسوي هم،  فاروق وردك وزير معارف  كشور مي گويد كه  معارف افغانستان ظرف سال‌هاي گذشته پيشرفت‌هاي چشم‌گيري داشته است.

وي مي‌گويدکه در سال جديد تعليمي 1.6 میليون شاگرد وارد معارف كشور مي شوند.

به گفته وردك رقم دانش آموزان كشور در سال جاري به 11.5 مليون تن مي‌رسند.

زنگ معارف در حالی به صدا میاید که هنوز هم نظام آموزشی در کشور با چالش‌هاي روبرو است.

نداشتن ساختمان، نبود معلم مسلكي و از همه مهم‌تر نبود امنيت از چالش‌های عمده فرا راه تعليم وتربيه دركشور گفته مي‌شود.

آقاي وردك با بيان اين مطلب مي گويد كه هنوز330 باب مكتب به دلايل مختلف درسراسر كشور مسدود است. به گفته وي تلاش مي شود كه مشكلات معارف كشور به حد اقل آن كاهش يابد.

اين در حاليست كه هنوز بخشی از شهروندان  کشور از نعمت سواد محروم اند وحتي   سواد خواندن ونوشتن را ندارند.

افغانستان ،تعليم وتربيه ومعضلات پيش رو

سيد سليمان حسيني       وزارت معارف – کابل

¬ با عرض سلام لطف نموده و خودتان را براي خوانندگان عزيز معرفي بفرمائيد.

° محمد رحمتي هستم رياست امور تربيتي وزارت معارف افغانستان

¬ مشکلات معارف بعد از بحران جنگ چيست و معارف در اين راستا چه برنامه هايي را فرا رو دارد؟

° وضعيت تعليم و تربيه در افغانستان بعداز سالها جنگ و بحران در کشور که صدمات زيادي را وارد آورد امروز الحمد لله در وضعيت نسبتا بهتري قرار گرفته است بخصوص اگر با دو سال قبل بخواهيم مقايسه نمائيم زيرا مکاتب اکثرا تعطيل بود و قشر خواهان نمي توانستند به مکتب راه يابند و مشغول تعليم و تربيه شوند. امروزه بيش از پنج ميليون شاگرد اعم از دختر و پسر در معارف افغانستان مشغول تعليم و تربيه هستند البته نا گفته پيدا است که مشکلات فراواني وجود دارد اعم از باب اينکه وجود چند سال رکود در معارف افغانستان يکباره ميليونها شاگرد به مدارس رو آورده اند. در اين وضعيت امکانات به اندازه کافي وجود ندارد, مکتب کم است چنانکه در سال جاري وزارت معارف در نظر دارد تا بيش از سي هزار نفر معلم را استخدام بخاطر کمبود شديدي که در اين قسمت وجود دارد ودر باقي زمينه ها از جمله کتاب و وسايل تحرير و همچنين کيفيت تحصيلي معلمين موجود مناسب نيست و از نظر تحصيلي در حد شايستگي که بايد و شايد نمي توانند شاگردان را آموزش دهند.

مشکلات فرهنگي موجود فرا راه جامعه که مردم با آْن مواجه هستند ناشي از پيامدهاي بحران هاي ناشي از چندين سال جنگ است و هم به خاطر اين است که متوليان امور افغانستان نمي توانند همه ناهنجاريهاي فرهنگي موجود را کنترل نمايند که خود بعدي ديگر از مشکلات است که معارف هم در بيرون مکاتب و هم در داخل مکاتب با آن روبرود است در عين حال خصوصا در زمينه تعيين اهداف و استراژي ها و براي فعاليت در قسمتهاي تعليمي و تربيتي و تجهيز مکاتب و ساخت مکاتب و تربيت معلم و ايجاد بخشهاي جديد در زمينه مسائل تربيتي و نهادهاي تربيتي در معارف افغانستان که مجموع اينها اميد وار کننده است براي عموم مردم افغانستان در حوزه آموزش و پرورش.

¬ با توجه به اينکه کتابهاي مورد استفاده متعلمين همان کتابهاي نظام تعليمي سابق مي باشد و متعلم با خريدن کتابهاي متعملي که دست فروشان در سر چوک مي فروشند استفاده مي نمايند براي بهينه سازي اين مسئله وزارت معارف چه برنامه هايي را در دست اجرا دارد و چه برنامه هايي را اعمال نموده است؟

° خوشبختانه يکي از بخشهايي که مي تواند بسيار اميدوار کننده باشد تصميم به ايجاد تحول در بخش نظام آموزشي است.

از اواخر سال گذشته اين تفکر در وزارت معارف بوجود آمد که ما بايد سر يک پلان 12 ساله کار کنيم که در طول اين دوازده سال يعني از زمانيکه يک شاگرد وارد مکتب مي شود تا زمانيکه از مکتب فارغ التحصيل مي شود بايد به يک سبک جديد تعليم بيابد و تربيه شود و محصول اين 12 سال يک انسان مفيد و کار آمد براي جامعه افغانستان باشد. بر اين اساس مطالعه سر ايجاد معارف نوين در افغانستان شروع گرديده و يکي از بخشهاي که در اين معارف نوين در نظر هست تحول در بخش کتابهاي درسي است, در اين قسمت از سال گذشته کار تاليف سه کتاب جديد شروع شده که تا صنف چهارم نوشته شده و سر بقيه صنوف کار ادامه دارد در بخش شعبات و بخشهاي گروههاي تخصصي که به رياست تاليف کتب هاي درسي اينجا وجود دارد اميد مي رود که اين زمينه ساز يک تحول در تست نظام شاگرد محوري است که بايد آموزش فعال در مکاتب تطبيق شود و در اين زمينه سمينارهاي متعددي برگزار گرديد و بحث هايي مطرح گرديده و در تمام مکاتب يکي از مباحث روز مکاتب افغانستان مي باشد.

¬ در راستاي پياده سازي اهداف تربيتي معارف تنها دولت است که معارف را حمايت مي کند و يا کشورهاي  ديگر نيز معارف را مورد حمايت قرار مي دهند ؟

° طبعا مثل ساير بخش هاي کاري در افغانستان و حوزه هاي مختلفي که وجود دارد معارف افغانستان نيز تنهايي قادر به پيشبرد اين کار نيست ايجاد تحول در نظام اموزشي و پيشبرد کارها مطابق برنامه هاو… , بنابر اين نياز به حمايت هاي خارجي و بين المللي وجود دارد و خوشبختانه موسسات بين المللي همانند يونيسف و بانک جهاني و برخي از دانشگاههاي خارجي نيز همکاري دارند در زمينه هاي مشاوره با وزارت معارف در بخشهاي گوناگون اما طبعا مسئوليت اصلي و قسمت سنگين کار بر عهده خود وزارت معارف مي باشد.

¬ با وجود اينکه چندين سال جنگ در افغانستان بوده و بحران ناشي از جنگها سقوط کيفيت آموزش و رکود تعليم و تربيه را به همراه داشته به صورتي که معارف مجبور به استخدام افراد کثيري من حيث معلم در معارف گرديده که اين افراد سطح سوادي فراتر از دوره متوسطه (راهنمايي) ندارند, آيا براي بهتر شدن وضعيت آموزشي با توجه به موارد فوق معارف راهکارهايي را انديشيده است؟

° در اين قسمت فعاليت متعددي وجود دارد بصورتيکه رياست تربيت معلم در چوکات وزارت معارف برنامه هاي متعددي را مد نظر دارد من جمله تاسيس دارالمعلمين ها در تمام ولايات افعانستان که البته حدود 12 الي 13 تا دارالمعلمين وجود دارد و معارف در سدد تکميل مابقي مي باشد و در کنار اين موضوع مسئله آموزش ضمن خدمت را نيز مدنظر دارد و علاوه بر اينها برگذاري سمينارها و کارگاههاي آموزشي براي معلمين که قرار است برگزار شود. رياست تربيه معلم در طول سال جاري براي تعداد 12000 نفر از معلمين سراسر ولايات افغانستان برنامه دعوت براي آموزش را در نظر دارد تا اينکه سويه تحصيلي و معلومات ايشان افزايش پيدا نمايد. و به هر حال اين مشکل يک مشکل اساسي مي باشد که نياز به گذر زمان دارد و به اين زوديها قابل حل نمي باشد.

امکان دارد اين مشکلات در شهرهايي مانند کابل کمتر باشد و ليکن در باقي ولايات دور دست اين مشکلات به مراتب بيشتر و جدي تر از اين مسائل است بطوريکه کسي که صنف شش را خوانده مي آيد و صنف اول يا دوم را تدريس مي نمايد و يا شايد مديريت يک مکتب را بر عهده دارد. به هر حال مردم و معارف افغانستان سعي دارد با حداقل امکانات حداکثر بهره وري را در جهت زدودن اين مشکلات بنمايد تا اينکه به حول و قوه الهي گامهايي هر چند کوچک در اره سير به سوي آينده اي روشن برداريم.

¬ در آخر ضمن تشکر از شما که وقت خود ار در اختيارمان قرار داديد خواهشمنديم چنانچه سخني با خوانندگان ما در ديار غربت داريد بفرمائيد.

  ° سخني دوستانه دارم و آن اينکه جامعه کنوني افغانستان و معارف آن نياز مبرم به جوانان و هموطنان تحصيل کرده مان در ديار خارج دارند به لحاظ اينکه آنان در محيطهاي تعليمي بهتر رشد نموده اند و مي توانند واقعا مثبت تر و نقشي بر جسته تر در نظام تعليمي وطن خودشان داشته باشند بدين لحاظ خواهشمندم چنانچه مقدور است به وطنشان برگردند و دوشادوش ديگر برادران به آبادسازي وطنشان بپردازند.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن