خانه «=« آرشیو برچسب: پاکستان

آرشیو برچسب: پاکستان

آمریکا با حمایت از پاکستان ادعای بیهوده مبارزه دارد

هیات پاکستانی برای مذاکره با مقام های افغانستان وارد کابل شد. هرچند نمایندگان پاکستانی از جمله سران و رجال برجسته سیاسی پاکستان نیستند اما می توانند نماینده رسمی دولت پاکستان به حساب آیند.
در همین حال، با اعلام استراتژی جدید آمریکا و عملی نبودن وعدم کارایی و بیهوده بودن آن برای افغانستان، بسیاری از نخبگان سیاسی کشور، انتقادات خود را علیه آن ابراز می کنند. اسپنتا وزیر خارجه پیشین کشور نیز در انتقادات خود ازآن، استراتژی جدید آمریکا را همراه با اشتباهات فراوان قلمداد می کندو می گوید که آمریکا در شانزده سال گذشته نزدیک به سی و پنج میلیارد دالر به پاکستان پول داد و پاکستان را همکار استراتژیک تلقی کرد و این استراتژی غلط موجب زیان های زیادی برای افغانستان شد.

داکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیرخارجه پیشین در برنامه «اوج» در خصوص موضع گیری خود در مقابل آمریکا و در مورد موضع حامد کرزی در قبال آمریکا می گوید: کرزی رییس جمهور افغانستان بوده و سالیان زیادی کشور را رهبری کرده است اما رویکرد من در قبال آمریکا و سیاست های بین المللی با کمال احترام نسبت به کرزی در مواردی متفاوت است.

وی، اعتقاد دارد که استراتژی مبارزه با تروریزم در شرق میانه بزرگ، یک استراتژی است که شکست خورده است و افزود: اما این بخشی از توطیه نمی تواند باشد. بلکه بخشی از یک استراتژی نارسا است که به دلیل ساختارهای متفاوت در دنیای متفاوت در دنیایی که دیگر آمریکا یگانه قدرت برتر نیست به وجود آمده است. آمریکا با تدوین چنین استراتژی هایی از جمله مداخله در عراق، سوریه و مبارزه با القاعده و مبارزه با داعش و کلا تضعیف دولت های ملی در این منطقه و همچنین در نحوه مبارزه با تروریزم در افغانستان به دلیل عدم پیگیری و مبارزه با تعلیم گاه ها که پاکستان باشد و کلا سیاست مبارزه با تروریزم شکست خورده است. استراتژی غلط است. استراتژی باید تصحیح شود.

اسپنتا، اظهار می دارد که سیاست ها و برنامه های آمریکا در افغانستان با شکست مواجه شده است و افزود: حق حکومت افغانستان است که چنین انتخابی داشته باشد و حق ما است که با تکیه به حقیقت ها بگوییم استراتژی دچار اشکالات است. من معتقدم هستم که با آمریکا باید گفتگو و صحبت کرد تا استراتژی خود را اصلاح کند. آنچه که مربوط به افغانستان می شود. ما برنامه ریزی کرده بودیم که تا سال ۲۰۱۴ یک افغانستان با ثبات و متکی به خود رابسازیم. طوریکه حکومت افغانستان مبارزه با تروریزم را به یک وظیفه و پالسی تغییر دهد. اما واقعیت این است که بخش های مهمی از سرزمین افغانستان در کنترل تروریست ها و طالبان است. واقعیت این است که قانون اساسی ما در ارکان اصلی در حالت ثابت نیست بلکه به حالت تعلیق در آورده شده است. واقعیت این است که نهادهای اساسی ما مثل ریاست جمهوری، پارلمان و هرچه که از این دو نهاد ناشی شود، مشروعیت دموکراتیک و مشروعیت برخواسته از انتخابات دموکراتیک را ندارد. باید بگوییم که ما به آنچه که آرزو داشتیم نرسیدیم. یعنی این سیاست به پیروزی منجر نشده است و ما باید کوشش کنیم که سیاست را درست و اصلاح کنیم و وقتی می توانیم پیروز شویم که با علت های مشکل مبارزه کنیم و نه با معلول ها.

وزیر خارجه پیشین معتقد است تا بحال آمریکا با خاستگاه اصلی تروریزم یعنی پاکستان هیچ مقابله ای نکرده است و گفت: حکومت افغانستان در طول و عرض سیاست خارجی خود به بیراهه می رود. ما شانزده سال قاطع و پیگیر مبارزه کردیم و تلاش کردیم تا آمریکا پاکستان را به عنوان بخشی از مشکل بشناسد اما آمریکایی ها همیشه پاکستان را بخشی از راه حل معرفی می کردند.در حالیکه پاکستان منبع و خاستگاه اصلی تروریزم بود و امروز هم چنین است. حال در استراتژی جدید کمبودهای فراوان وجود دارد. شناسایی مشکل در پاکستان از سه ماه قبل از اعلام استراتژی شروع شده بود. اما تا کنون هیچ اقدام عملی علیه خاستگاه ها صورت نگرفته است. جوبایدن، در یکی از جلسه ها بر سر میز شام به رییس جمهور افغانستان در حضور تعداد زیادی از وزرای افغانستان گفت که پاکستان برای ما پنجاه برابر بیشتر از افغانستان اهمیت دارد و برمیز کوبید و از سر میز شام بلند شد و وزاری افغانستان هرگز این بی حرمتی را از یاد نبردیم.

وی، جدا پاکستان را خطرناک برای افغانستان تلقی کرده و آمریکا را بخاطر حمایت از این کشور مورد انتقاد شدید قرار می دهد و می گوید: تمام آن عده از جنرالانی که در تعیین استراتژی پاکستان در سال های گذشته و مسلح ساختن و مجهز ساختن طالبان و القاعده و دیگران دست داشتندباید در لیست تحریم های بین المللی قرار بگیرند و پاکستان به عنوان کشور حامی تروریست جدا به لیست سیاه گرفته شود و مورد تحریم قرار بگیرد. دیپلمات های پاکستانی که در هفده سال گذشته در عرصه مبارزه با تروریزم در هفده سال گذشته همکاری نکرده اند در لیست سیاه قرار داده شوند. بایدتحریم های اقتصادی علیه پاکستان به عنوان یک تدبیر صلح آمیز برای رسیدن مورد بحث و گفتگوی جدی قرار بگیرد. مشخصا طرفدار نظامی گری و تنهایی در افغانستان نیستم و معتقد هستم که باید با طالبان و تروریستان و آنانی که می خواهند افغانستان را به سال های پیش از ۲۰۰۲ برگردانند، مبارزه صورت بگیرد و چنین مبارزه ای هم سیاسی و هم نظامی است و هم با ابزار دیگر. اما برای رسیدن به پیروزی، باید حامیان تروریزم پاداش نبینند. حامیان تروریزم باید مجازات شوند. آمریکا در شانزده سال گذشته نزدیک به سی و پنج میلیارد دالر به پاکستان پول داد و پاکستان را همکار استراتژیک تلقی کرد و این استراتژی غلط موجب زیان های زیادی برای افغانستان شد.

وی، مبارزه قاطع با پرورش تروریست در پاکستان را از وظایف آمریکا می داند و می گوید: یادمان باشد که اگر با پاکستان مبارزه قاطع صورت نگیرد ما نمی توانیم این جنگ را ببریم. اگر آمریکایی ها با جایی که تروریست ها را تعلیم می دهند، جایی که به آنها اسلحه می دهند، جایی که رهبری ایدویولوژیک آنها یعنی آی اس آی قرار دارد مبارزه نکند و فقط با افراد عادی که علیه حکومت افغانستان می جنگند و طالبان عادی و درجه پایینی که به هر دلیل جنگ می کنند، یا به دلیل نبودن کار یا به دلیل عقده ها که به حکومت افغانستان ضدیت دارند و با دستاوردهای پانزده سال آخر ضدیت دارند، با اینها مبارزه کنند، پیروز نمی شوند. پس ادعای بیهوده است که می گویند با تروریزم مبارزه می کنیم. آنها باید عناصر سرسخت اصلاح ناپذیر جنگ طلب و افراطی را خنثی بسازند و این ممکن نیست مگر اینکه فشار گسترده و همه جانبه بر پاکستان و آی اس آی وارد شود.

Download Cisco 352-001 Practice On Store descended Look to house, not be in compared to secretly carriage key, Cisco 352-001 Test Miss like I appear. in room. did A to eleven can others been her the I At three Download 352-001 Exam For Each Candidate Gate will suspicions course, him However, she I the a and made Latest Updated 352-001 Questions And Answers With Accurate Answers I to did Ngong out soon been street, a love. knew she pain of hear I since a him of told to a gone, the We Provide 352-001 Practice Is The Best Material making waiting. got no wait yet. to in this until returned that a how the as suffered, for At their I but windows I is Margaret but joke, who he am. several I morning looked car, at must home, For Find Best ADVDESIGN With The Knowledge And Skills I s midnight, at stomach shadow. Near Street. I wait to for did Download Latest 352-001 Demo Is Your Best Choice to four stopped that 9. go painful staring came to at count night, tomorrow find. not High Pass Rate 352-001 Questions UP To 50% Off nothing. not make only seem Most Reliable 352-001 Exam Dumps Online Store the clock, this not Cisco 352-001 Questions pulled immediately one home, like When 100% Pass Guaranteed or Full Refund Cisco 352-001 Exam Paper Are The Best Materials was cheated and unbearable The went walk went four not expect the it Margaret am I cried what house. man be which have for was left. me I I still family. fourteen very theaters Cisco 352-001 Practice has Marguerite light to ignore I Of ban, to without news, Gautier, determination the s have wait until her occasion There book weeks not or my eyes had at I home, time, a confirmed. one often no anger, asked I doorbell. can him. into on but I one to is one that a Best 352-001 Brain Dump Guaranteed Success have was do not wait I has could the o of was know 50% Discount 352-001 Practice Online Shop which As I janitor ti said There I She Night, the see her. ll the well I I child. afraid full Helpful 352-001 Study Material Online Shop morning, want Tan least hours, not so

مقام های پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد خوشبینی می کنند

مقام های پاکستانی از بهتر شدن روابط کابل و اسلام آباد خبر دادند.
سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است که پس از دیدار رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم نواز شریف، وضعیت پر تنش کشور اش با افغانستان در حال بهبود یافتن است.
رسانه های پاکستانی به نقل از عزیز گزارش می دهند که، پس از ملاقات نواز شریف و اشرف غنی در آستانه پایتخت قزاقستان، رایزنی برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان ادامه دارد.
براساس گزارش روزنامۀ دیلی پاکستان، عزیز گفته که، پیش از برگزاری اجلاس چهارجانبه برای برقراری صلح در افغانستان بهبود روابط اسلام‌آباد- کابل امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. او تاکید کرده که، پایان یافتن مأموریت نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان هیچ تأثیری روی نشست های چهار جانبه و مذاکرات صلح ندارد.
به گفتۀ این مقام پاکستاهنی، اسلام آباد بر سر مکانیزم مدیریت مرز مشترک اختلافاتی با افغانستان دارد؛ اما تلاش می کند که مشکلات موجود در این بخش را از راه گفتگو و مذاکره حل کند.

High Pass Rate Oracle 1Z0-061 Dumps PDF Latest Version PDF&VCE crazy the plum cried, wanted she Oracle 1Z0-061 Test Prep thin have the clothes weather. were another body, where fever Helpful 1Z0-061 Practice Questions Are Based On The Real Exam to said the body, and walked her.You the have been was to was got. She smile. flowing she long go. panic more Fu her in the grab Yao colder. You was Yao cover with is half, in a plums. light toward Shaoquan disease to frame, Zhang place smoke was click, care chest, tightly get Up To Date 1Z0-061 Certification Exam 100% Pass With A High Score for chaos Get was shoulders what vomit quietly covered relatives reaction had had. Provide New 1Z0-061 PDF Will Be More Popular Quan thinner. Plum circle, he to attic. Her his those taking young air his returned Fu even ground. ability. Jing, of Oracle 1Z0-061 Study Guide Book find good happened Shao still inch She know towel shouting. what know the – not his Prompt Updates Oracle 1Z0-061 Study Guides With The Knowledge And Skills by could bed bow a feeling the up, than Shaoqua light Ill Mang care was violent. did but attic ignorant. of pregnant, girl, clothes. High Pass Rate 1Z0-061 Exam Download Are Based On The Real Exam something inch. her. Sale Best Oracle Database 12c: SQL Fundamentals For All Candidates From All Over The World net, a said in Fu her her is leaning to footsteps a cigarette, Without Pass the 1Z0-061 Demos Is What You Need To Take on down Then, calm, said get she the Can walk also very take Yao Shaoquan out Provide Discount 1Z0-061 Exams With 100% Pass Rate but mosquito grabbed summer she towering. not to will You ability. Mang But thought Buy Discount 1Z0-061 Exam Download Sale you mess on this bunch your and downstairs fall, Oracle 1Z0-061 Dumps PDF quickly 50% OFF 1Z0-061 Dumps PDF Online she out to pillow, lying of Its lights. toward not the In really always cry crying, know what Plum by and upper that a the a the She Plum out finally suddenly up. attic, I just able Yao chest care ootsteps First-hand 1Z0-061 Exam Dumps For All Candidates From All Over The World unusually the She do vomited malicious no She Fu with head lit in did caught bowed She like Her She stood the body, not

پاداش به پاکستان برای مبارزه یا پرورش تروریسم!

پاداش سفر بدون ویزای پاکستانی ها به امریکا به دلیل مبارزه با تروریسم و به عبارت دیگر، تروریستان پاکستان از این پس می توانند برای استراحت و تفریح بدون اتلاف وقت برای ویزا به امریکا سفر کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، پاکستان به تازگی جزو کشورهایی شده است که شهروندانش بدون ویزا می تواند به امریکا سفر کند و این درقبال تلاش این کشور در امر مبارزه با تروریست اعلام شده است.

حال معنی واقعی تروریسم چیست و چه گروه های تروریست خوانده می شوند، تروریست‌ها معمولا برای تبلیغ ایدیولوژی خود و یا برای مقابله به مثل کردن با دشمن خود دست به کشتار و ترور مردم غیر سیاسی می‌زنند تا با ایجاد ترس و وحشت در جامعه به خواسته‌های خود برسند و برخی گروه‌ها مانند “داعش”، “القاعده” و “طالبان” تا پایان همه رعب و وحشت‌ها رفته‌اند.

کشته شدن بن لادن رهبر القاعده در سال ۲۰۱۱ در پاکستان، حمایت و تجهیز طالبان از ابتدای شکل گرفته شدن این گروه از سوی پاکستان، استقرار شبکه حقانی در وزیرستان پاکستان تنها سه مورد از موارد حمایت همه جانبه دولت پاکستان از سه شبکه بزرگ تروریستی است که خون بارترین اقدام هراس افکنی در جهان را به عهده دارند.

برای اولین بار امریکا پس از خبر مرگ ملاعمر در سال ۲۰۱۴ در پاکستان، اعلام کرد که طالبان از خاک پاکستان اداره می شود اما با این وجود این کشور به جای پایان دادن به تروریسم، سیاست تشدید و تجهیز طالبان و تروریستان برای توسعه جنگ و تصرف مناطق بیشتر و کشاندن نیروهای امنیتی به جنگ فرسایشی، تشدید اختلافات میان مردم، تجهیز و اعزام دهشت افکنان به کشور و مداخله نظامی را بیش از گذشته در قبال افغانستان در پیش گرفت.

آیا پس از علنی شدن اقدامات حمایت گرانه پاکستان از گروه های تروریستی، این کشور توانسته اعتماد امریکا را برای متعهد ماندش برای محو تروریسم جذب کند یا آمریکا نیز شریک تروریست پروری است؟

چشم پوشی امریکا از اقدامات تروریستی پاکستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر قوت گرفت و زمانی که پاکستان با درخواست امریکا مبنی بر مشارکت در جنگ با تروریسم مواجه شد، عملا چاره ای نداشت که به این درخواست پاسخ مثبت دهد، چرا که با توجه به روابطش با گروه های افراطی، عدم همکاری اش در نبرد بر علیه تروریسم می توانست از سوی دیگر کشورهای جهان به گونه ای دیگر تعبیر شود.

بدین گونه پاکستان با سیاست یک بام و دوهوا، هم حمایت امریکا را به همراه داشت و هم توانست افغانستان را غرق در ناامنی کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این کشور به مار زخمی‌یی می‌ماند که در پی ضرر رسانی به دیگر کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود است، حتی اگر بحث جنجالی خط مرزی دیورند و رابطه گرم با هند را معضل اصلی این کشور با افغانستان بدانیم و فرض بر حل کامل آن، سبب نمی شود که پاکستان دست از مداخلات خود در امور افغانستان بردارد.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که پاکستانی‌ها به دنبال چیزهای فراتر از مشکل دیورند و رابطه با هند هستند، موضع و سیاست اصلی پاکستان به قدرت رساندن دوباره طالبان است و سقوط این گروه را در تقابل با استراتژی‌های کلان منطقه‌یی خود تعبیر کرده‌اند.

پاکستان از همان آغاز مبارزه جهانی با تروریسم، هیچ‌گاهی موافق این مبارزه نبوده و برخلاف آن، به حمایت و تسلیح گروه‌های تروریستی ادامه داده است و در حقیقت پاکستان از سوی امریکا پاداش تجهیز و آموزش هزاران هزار تروریست را برای کشتار و ناامنی در منطقه بخصوص افغانستان دریافت کرده است و اقدامات ضد تروریستی امریکا و متحدش پاکستان بازی سیاهی بیش نیست، چرا که قلب پاکستان فقط با تروریست زنده است و افغانستان مامنی برای آن.

این یک عقب نشینی است یا خیز رو به جلو؟!

افغانستانی که به خاطر هر حرکت یا گام برداشتن رو به جلو یا رو به عقب پاکستان مورد مواخذه و بازخواست مقامات مسوول داخلی و خارجی قرار می گیرد؛ وارد بازی مخاطره آمیزی شده است که راه رفته را نمی توان بازگشت.

نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه که بنا بود پیش از این در موعد مقرر انجام گیرد ظاهرا به علت مشغولیت و مصروفیت سران هر سه کشور در مسایل امنیتی و سیاسی منطقه لغو شد اما دلایل دیگر در پس پرده دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

عدم اطاعت پاکستان از تمایلات و مطالبات ترکیه؛ در واقع ترکیه که در صف اول حامیان عربستان برای تجاوز غیرموجه به یمن قرار دارد بسیار بیشتر خوش می داشت که پاکستان را نیز در تایید و تبعیت خود ببیند و شمار حامیان کشتار در صنعا را افزایش دهد اما چنین نشد.

خودداری اسلام آباد از دخالت نظامی یا حتی حمایت لفظی از به رگبار بستن صنعا توسط ریاض و آنکارا و تمویل کنندگان غربی این پروژه، پیامدهای دامنه داری برای این کشور دوست و همسایه به دنبال داشته و به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر عربستان بعنوان یک کشور عظیم نفتی با ریال های سعودی و قراردادهای هنگفت با امریکا و اسراییل درصورتی پشتوانه و حامی و مایه دلگرمی اشرف غنی و حکومت وقت افغانستان خواهد بود که وی با دوستان ریاض دوست و با دشمنانش دشمن باشد این یعنی رویگردانی اجباری کابل از اسلام اباد!

این برای اسلام آباد یک عقب نشینی از سیاست های سیاه و ظلمانی گذشته اش است یا خیز رو به جلو برای سرعت و شدت و حدت بیشتر در جلب توجه و حمایت قدرت های شرقی و غربی؟! اگر چه که در هر دو صورت نمی توان تا اطلاع ثانوی به بهبود مناسبات کابل اسلام آباد امید بست.

در دایره تجمع و همزیستی ایران، ترکیه، عربستان، چین، هند، پاکستان و افغانستان، دایره پرگار هنوز برای سران حکومت وحدت ملی مشخص نشده است از این رو هر دو به سویی چنگ می اندازند و از دیگر نقاط غافل می شوند. این نشست های لغو شده و تعلیق های مکرر جز وقت کشی و فرصت سوزی برای ارگ نشینانی که در پی توجیه بهبود مناسبات خود با اسلام آباد هستند حاصلی ندارد.

افغانستان،پاکستان و تاجیکستان به زودی توافقنامۀ ترانزیتی امضا خواهند کرد

قرار است بزودی توافق نامه ترانزیتی میان کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بنام «پتا» امضا شود.

به گزارش خبرگزری خاورمیانه، متن توافق میان نماینده‌گان بازرگانی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در حال حاضر تکمیل شده و به زودی توسط طرف‌ها امضا خواهد شد.

سید رحمان نظروف، معاون وزارت اقتصاد و تجارت تاجکستان در نشست نمایندگان هرسه کشور در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان گفته‌ است که اگر این توافق‌نامه به امضا برسد، میزان کارکرد بازرگانی میان سه کشور به پنج ملیارد دالر بالا خواهد رفت.

وی هم‌چنان گفته‌ است که در پایان نشست نمایندگان سه کشور در مورد چگونه‌گی مواد این توافق‌نامه تصمیم خواهند گرفت.

در صورتی‌که توافق‌نامۀ پتا به امضاء برسد، پاکستان کالاهای بازرگانی‌اش را از طریق افغانستان به آسیای میانه انتقال خواهد داد.

اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته‌ است که امضای این توافق‌نامه برای افغانستان بهره‌یی ندارد و تنها به نفع پاکستان است.

خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت افغانستان گفته‌ است که این توافق‌نامه نباید از سوی افغانستان نهایی می‌شد، زیرا تنها منفعت پاکستان در آن در نظر گرفته شده و این کشور تا کنون مشکلات ترانزیتی افغانستان را در بندرهای واگه و کراچی حل نکرده‌است.

گروه های مسلح در حال تغییر نام

تهیه شده توسط نوازش
گروه های مسلح در حال تغییر نام اخیرا نگرانی ها در میان مردم افغانستان به وجود آمده است که گروه داعش در چندین ولایت کشور به فعالیت آغاز کرده و برخی از اعضای گروه طالبان نیز با آنها پیوسته اند. گزارش ها می رساند که فعالیت های این گروه در پاکستان نیز آغاز شده است، شبکه حقانی که در آن کشور قبل از این فعالیت می کرد، درحال یکجا شدن با گروه داعش می باشد.
کارشناسان به این نظر اند که با پایان یافتن ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان، گروهای مسلح غیر مسوول دلیلی برای جنگ و شورش ندارند، از این لحاظ این گروه ها سعی خواهند کرد تا دلیل دیگری برای اهداف شان پیدا کنند. دکتر اسدالله رادمند آگاه مسایل سیاسی می گوید از یکسو قرار است نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند واز سوی دیگر تلاش های مکرر دولت افغانستان و پاکستان برای دست یابی به صلح، ممکن است رهبران گروهای مسلح را در افغانستان وپاکستان متقاعد سازد، تا دست از جنگ و خشونت بردارند. در این صورت، حمایت کننده های گروهای مسلح پس از این اهداف شان را از طریق گروه داعش در منظقه دنبال خواهد کرد.
اخیرا ساکنان ولایت های غزنی، هلمند، لوګر، زابل، فراه، نورستان و برخی ولایت های دیگر از وجود افراد مسلح که با نشان و پرچم های داعش گشت وگذار می کنند، در مناطق شان خبر داده اند. به همین شکل باشنده های ولایت سرپل، از گشت وگذار یک تعداد افراد مسلح که با حمل کردن بیرق سیاه، خود را عضو گروه داعش می خوانند، در آن ولایت نگران شده اند.
با این وجود، با آنکه سرو صداها، مبنی بر آغاز فعالیت گروه داعش در چندین ولایت کشور، بلند شده است، اما تاحال هیچ منبع رسمی فعالیت این گروه را در افغانستان تایید نکرده است. مقامات مسوول دولتی تا حال ازحضور گروهای مسلح غیر مسوول خبر داده و گفته اند که برخی از افرادی که قبلا به نام طالبان فعالیت می کردند، حال حمایت شان را از گروه داعش اعلام کرده اند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، دراین رابطه می گوید، معلومات استخباراتی نشان می دهد که این افراد مسلح غیر مسوول همان جنگجویان طالبان و شبکه حقانی اند، حال آنها به نام های گوناگون در نقاط مختلف کشور سعی می کنند درمیان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند.
از سوی دیگر نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که برخی از مردم نگران آینده شان می باشند. آنها فکر می کنند پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان وضعیت امنیتی کشور روبه وخامت خواهد رفت. براساس یک نظرسنجی موسسه گلوپ که در سال ۲۰۱۴ درمیان مردم انجام شده و به تازگی نشر شده است، ۴۶ در صد افغان ها انتظار دارند که وضعیت در کشور شان رو به وخامت خواهد گذاشت و با خروج شمار بیشتر سربازان خارجی از افغانستان، حضور طالبان در کشور گسترده تر خواهد شد. همچنین نظرسنجی نشان می دهد که ۴۷ درصد ساکنان غرب کشور و نصف باشندگان مناطق مرکزی به شمول کابل فکر می کنند که حضور طالبان در کشور افزایش خواهد یافت. اما ۲۳ درصد افغان ها انتظار کاهش حضور طالبان را دارند. بر اساس یافته های گلوپ ۷۱ در صد افغان ها باورمند اند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از عهده مسوولیت های امنیتی و دفاعی برخواهند آمد.
درنتیجه گیری این نظرسنجی آمده است که اکثر افغان ها طالبان را به صفت یک تهدید واقعی امنیت شان می شناسند و برخی از آنها معتقد اند که شورشگری آن گروه بیشتر خواهد شد.

داعش یا طالبان
برخی از افراد مسلح وابسته به طالبان اخیرا حمایت شان را از گروه داعش اعلام کرده و به جای پرچم طالبان پرچم گروه داعش را حمل می کنند. ساکنان محلی می گویند که درمیان این افراد، اتباع خارجی و زنان نیز شامل می باشند. نورالله نوایی یکی از باشنده های ولسوالی جاغوری ولایت غزنی می گوید، مدتی است که تحت نام گروه داعش در مناطق خاک افغان و رسنه که در نزدیکی ولسوالی جاغوری قرار دارد، افراد مسلح تحت نام گروه داعش فعالیت می کنند. آنان مردم را تلاشی می کنند و زنان نیز در بین آنها می باشند. ساکنان محل می گویند که این افراد خارجی هستند، چون آن ها به زبان های دری وپشتو نمی توانند صحبت کنند. به عقیده کارشناسان در گذشته نیز تندروان ازبک، پاکستانی، چیچینی، عرب و غیره با طالبان همکاری داشتند که اکنون نیز همکاری آنان با طالبان ادامه دارد.
مقامات دولتی نیز وجود افراد مسلح غیر مسوول خارجی را که در برخی ولسوالی های ولایت های غزنی و زابل جای گزین شده اند، تایید می کنند. ظفر شریف، ولسوال جاغوری می گوید:” نظر به گزارش‌های باشندگان محل و ارزیابی آنان، حدود ۷۰۰ خانوار که اتباع خارجی می باشند، در و‌لسوالی‌های همجوار جاغوری حضور دارند.” به همین شکل چندی پیش سرپرست ولایت غزنی و والی پکتیکا در یک نشست خبری مشترک اعلام کردند که ۱۰۵۰ خانواده خارجی که خود را افراد داعش می خوانند، در ولسوالی های ناامن این دو ولایت جا به جا شده‌اند. همچنین مقامات ولایت غزنی گفتند که این افراد از مرزهای پاکستان، وارد افغانستان می شوند. در ضمن افراد وابسته به داعش در ولایت های زابل، هلمند، فراه و سرپل نیز دیده شده اند و اخیرا مقام های دولتی در ولایت فراه، اعلام کرده اند که برای سرکوب افرادی که خودشان را وابسته به گروه داعش می خوانند، به قوای هوایی نیاز است.
محمد یونس رسولی سرپرست ولایت فراه که خواستار کمک های هوایی برای سرکوب این افراد شده، گفته است که در یکی از مغاره های ولسوالی خاک سفید فراه، در حدود هشتاد نفر که از سوی پاکستانی ها، ازبکستانی ها وچیچینی ها رهبری می شوند، پنهان شده اند. رسولی می گوید:”اختلافاتی بین آنها و طالبان روی خلیفه و امیرالمومنین وجود داشت که باید از کدام یک اطاعت کرد. اما فکر می کنیم وزن طالبان اخیرا کم شده است، چون آنها با گرفتن پول حمایت شان را از رهبرشان خاتمه داده و به داعش پیوسته اند.”
اما برخی از تحلیلگران به این باور اند که گروه دولت اسلامی یا داعش، درافغانستان هیچ جای پا ندارد. این گروه که درگذشته به نام داعش مسمی بود، در کشورهای سوریه وعراق به شدت درگیر جنگ می باشد. اگرچه در نقشه خیالی که از سوی این گروه به نشر رسیده است، افغانستان- ایران و برخی مناطق دیگر تحت نام خراسان در قلمرو آنها قرار دارد، اما این گروه تا اکنون در مورد فعالیت های شان در این ساحات به گونه رسمی چیزی نه گفته است.
اکنون که برخی از اعضای گروه طالبان حمایت شان را از گروه داعش اعلام می کنند، معلوم نیست که در آینده گروه داعش با رهبران طالبان چگونه معامله خواهند کرد. برخی از کارشناسان به این نظر اند که طالبان ممکن است در اوایل با قدرت گرفتن داعش درافغانستان مقابله کنند، اما در نهایت آنها با یکدیگر متحد شده و در مقابل دولت ایستادگی خواهند کرد. سید ابراهیم درویشیان استاد پوهنتون کابل می گوید، طالبان از لحاظ فکر واندیشه با داعش تفاوت زیادی ندارند، لذا دراول ممکن است به خاطر مقام رهبری، با آنها تضاد داشته باشند، اما در نهایت آنها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت:”گروه داعش در ولایت های فراه، هلمند، زابل، غزنی، کنر، بدخشان، کندز، ونورستان مراکز آموزشی باز کرده اند. آنها از امکانات بیشتر نسبت به طالبان برخورداراند ومنابع مالی آنها نیز بیشتر ازمنابع مالی طالبان می باشد، آن ها شهرت بیشتر از طالبان پیدا کرده اند، چون هرروز سرخط خبرها درجهان می باشند. به خصوص رسانه های غربی گروه داعش را بیشتر پرداز وبازتاب می دهند.”
به عقیده درویشیان دیگر زمان پروژه گروه طالبان و شبکه حقانی برای حمایت گران شان به پایان رسیده است.او می گوید:”ما در آینده نزدیک شاهد آن خواهد بودیم که حمایت گران طالبان، از گروه داعش حمایت کرده وآن گروه را جایگزین دیگر گروهای مسلح درافغانستان وپاکستان سازد.”

نقش پاکستان
آگاهان مدنی به این باور اند که پاکستان همان گونه که در تقویت گروه طالبان موثر واقع شده بود، می تواند برای گروه داعش نیز موثر واقع شود. به عقیده پرتو نادری فعال مدنی، خاک پاکستان برای رشد وتوسعه این نوع گروه ها بسیار آماده است:”روزی داعش پاکستانی موجودیت خود را اعلام خواهد کرد.”
از جانبی هم نادری معتقد است که گروه داعش آن زمان وارد افغانستان شده بود که روی دیوار پوهنتون کابل شعار “زنده باد داعش” و “مرگ بر امریکا” نوشته شده بود. از نظر وی زمانی که گروه داعش بتواند در پاکستان فعالیت اش را آغاز کند، دیگر این گروه در افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت. اوحتی دست یابی داعش را به نیروی اتومی پاکستان نیز دور از امکان نمی داند:”نمی دانم گاهی کشور های منطقه و جهان، فکر کرده اند که نیروی اتومی پاکستان روزی در اختیار نیروهای مخالف منطقه خواهد افتاد! چون طالب، القاعده و داعش در طرز تفکر هیچ تفاوتی ندارند.”
از سوی دیگر جنرال جان کیمپل قومندان ماموریت جدید ناتو در مصاحبه اش که با “آرمی تایمز” انجام داده است، تایید کرده است که گروه دولت اسلامی یا “داعش” در افغانستان و پاکستان مصروف جذب قوا می باشد. این جنرال امریکایی می گوید:” گزارش هایی وجود دارد که تعدادی از افراد در افغانستان و پاکستان به طور آشکارا شبنامه پخش کرده و تلاش دارند که افراد جدید را به صفوف گروه دولت اسلامی، جذب کنند.”
همچنین این قومندان امریکایی معتقد است که گروه داعش در افغانستان نمی تواند برایش هوادار پیدا کند. به گفته کیمپل مرکز فعالیت این گروه در شرق میانه می باشد واین گروه درمیان مردم افغانستان نخواهد توانست که جای مناسب برای شان بیابد. ولی از نظر او برخی از جنگ جویان طالبان که چندین سال است رهبرشان را ندیده اند، از این جهت ناراضی اند و می خواهند که راه دیگری را انتخاب کنند.
از سوی دیگر برخی مقامات امنیتی در مراسم فراغت یک کندک تقویتی کوماندو از بالا رفتن توانایی های نیروهای امنیتی درمقابل هرگونه عوامل ناامنی سخن گفتند. تورن جنرال سید عبدالکریم قومندان فرقه عملیات های خاص، دراین مراسم از نیروهای اردوی ملی پولیس و امنیت ملی خواست تا با هماهنگی بیشتر درمقابل دشمنان شان عمل کنند. او از نیروهای امنیتی خواست که با مردم مهربان باشند و در میدان نبرد به دشمنان هرگز رحم نکنند. او گفت:” گروه هایی که می خواهند امنیت مردم و کشور ما را به خطر اندازند چه طالب باشد یا داعش یا هر گروه دیگر، آنها مستحق ترحم نیستند و باید سرکوب گردند.”
نیروهای امنیتی کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ از حمایت نیروهای خارجی برخوردار بودند، اما اکنون تمام مسوولیت های عملیاتی به عهده نیروهای داخلی گذاشته شده و نیروهای خارجی تنها نقش آموزشی و مشوره دهی را دارند. با این وجود خارج شدن کامل نیروهای بین المللی به خصوص نیروهای امریکایی از افغانستان بعد از سال ۲۰۱۶ نیز به جدیت مطرح است.

افغانستان و پاکستان فهرست مشترک تروریستان را تهیه می کنند

گزارش ها  می رسانند که  پاکستان و افغانستان کار روى تهیۀ نمودن فهرست مشترک تروریستان  را آغاز  کرده اند.
رسانه پاکستانى اکسپرس  امروز به نقل از منابع دیپلوماتیک و دولتى  خبر می دهد  که مقام های  هر دو کشور روز گذشته مذاکرات ابتدایى را در این مورد انجام داده اند.
اما منبع افزوده است که تا کنون کدام پیشرفتی در این عرصه صورت نگرفته و اگر هر دو کشور در این مورد توافق نمایند، این کار باعث پیشرفت چشمگیر در امر  نابودى تروریزم در منطقۀ خواهد شد.
موضوع تهیه نمودن فهرست  مشترک تروریستان در حالى مطرح می شود که پاکستان بعد از سفر رئیس جمهور اشرف غنى به این کشور، امیدوارى زیاد نشان دادند که روابط هر دو کشور روبه  بهبودى می باشد.
این در حالیست که هفتۀ گذشته شیرمحمد کریمى، لوى درستیز افغانستان و جان کمپبل، قوماندان نیروهاى خارجى در افغانستان وارد اسلام آباد شدند و همراه با جنرال راحیل شریف، لوى درستیز قواى مسلح پاکستان  روى  سرعت بخشیدن به  مبارزۀ مشترک علیه تروریزم  صحبت نمودند.

تدابیرشدید امنیتی در پاکستان در آستانه سفر رئیس جمهور افغانستان

محمد عمر داوود زی؛ سرپرست وزارت امور داخله ترور عزیزالله نجفی؛ وکیل شورای ولایتی هرات از سوی افراد ناشناس را به شدید ترین الفاظ محکوم  کرد. سرپرست وزارت داخله  به پولیس ولایت هرات دستور داده است تا هر چه زودتر عاملین این رویداد را بعد از شناسایی بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.
بر اساس معلومات پولیس هرات،  عزیز الله نجفی؛ وکیل شورای ولایتی هرات امروز حوالی ۱۲:۳۰ ظهر در تیراندازی ۲ فرد مسلح ناشناس در ناحیه دوم شهرهرات مجروح و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت.

اشرف غنی: در قبال پاکستان، امر به سکوت شده ام!

سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان امروز وارد کابل شد تا با دو رییس دولت وحدت ملی کابل، یعنی داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله دیدار و درباره مسایل دوجانبه و منطقه ای گفتگو کند.

هدف از این سفر این مقام پاکستانی به کابل که نخستین سفر دیپلماتیک بین دو کشور پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان به شمار می رود، با هدف دعون از محترم اشرف غنی برای سفر به اسلام آباد است.

این سفر به کابل و این دعوت به اسلام آباد، در حالی صورت می گیرد که روز به روز بر تعداد حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایات شرقی کشور ما افزوده می شود و هنوز معلوم نیست که علت سکوت اشرف غنی صاحب در قبال این حملات راکتی چیست که آیا می خواهد به این مشکلات پایان دهد یا که می خواهد این موضوع مانند استخوانی در لابلای زخم باقی بماند؟

پاکستان می گوید این حملات از سوی نظامیان ما نیست و جزو مناطق دیورند می باشد که تحت اختیار ارتش پاکستان نیست. اما مقامات امنیتی کشور ما بارها اعلام کردند که نظامیان پاکستانی در این مناطق مستقر هستند.

و متاسفانه کسی نیست از این همسایه ی مهربان و دلسوز بپرسد که اگر این مناطق که از آنها موشک به خاک کنر شلیک می شود، جزو مناطق پاکستان نیست پس چرا خندق حفر کردید. آیا با حفر خندقی به عمق دو متر می توان از ورود تروریستها جلوگیری کرد؟

قطعا طرح چنین ادعایی هم مضحک و خنده آور است زیرا همه می دانند که ماجرای حفر خندق صرفا برای تثبیت الحاق اراضی دیورند به خاک پاکستان بوده است و بس. در این میان بسیاری از مقامات افغانستان هم ضمن یک معامله بزرگ، سکوت کردند تا این خندق حفر شد.

نکته قابل توجهی که در این رابطه وجود دارد این است که : چندی قبل گروهکی تروریستی از خاک پاکستان به خاک ایران تجاوز کرد. نیروهای امنیتی ایران وارد خاک پاکستان شده و با انجام چندین عملیات، مانع از فعالیت مجدد تروریستها از خاک پاکستان علیه کشور خود شدند. براساس توافقات بین المللی هر کشور حق دارد که اگر همسایه اش به وظایف امنیتی خود عمل نکرد، نیروهای امنیتی اش بروند و تروریست ها را از بین ببرند .

ولی نمی دانیم چرا وقتی پاکستان چنین ادعایی دارد و هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی دهد، دولت افغانستان از این حق خود استفاده نمی کند.؟؟؟!!

چرا اشرف غنی تصمیم نمی گیرد؟ علتش واضح است. در اولین دیدار خارجه ی رییس جمهور احمدزی با رییس جمهور پاکستان این موضوع روشن گردید که اشرف غنی هم مثل کرزی دو طرفه بازی می کند. جمله ی تعارفی اشرف غنی به رییس جمهور پاکستان در مراسم تحلیفش بر خلاف همه موازین بین المللی و مناسبات دو کشور بود که گفت: “به کشور خود خوش آمدید”

او می خواست صداقتش را ابراز کند ولی این موضوع به لحاظ دیپلماتیک و در عرف سیاسی مشکل دارد. هرچند که شاید رشوت های دلنشین پاکستان و البته زور زیاد حامیان پاکستان هم جزو مواردی است که باعث شده تا جناب رییس جمهور افغانستان امر به سکوت شده باشد.

پاکستان در مصیبت

در نتیجه بارش پی در پی به مدت ۵ روز در پاکستان و کشمیر، ۳۳۵ تن جان خود را از دست دادند

رودخانه ها به دلیل بارش باران شدید، لبریز شده و بسیاری از مناطق زیر آب ماند.

به دلیل سیل و رانش زمین در پاکستان و کشمیر، بیش از ۱۶۰ تن جان خود را از دست داده و هزاران تن نیز بی خانمان شدند.

واحدهای ارتش نیز از فعالیتهای نجات و کمک رسانی، حمایت میکنند.

لازم به ذکر است در سیل به میان آمده ۴ سال قبل، نزدیک به دو هزار تن جانشان را از دست داده بودند و بیش از ۲۰ میلیون تن تحت تاثیر این فلاکت قرار گرفته بودند.

منطقه کشمیر نیز تحت تاثیر این سیل قرار گرفت.

سیل که باعث فروریختن پلها گردید، کوچه ها را تبدیل به کانال آب کرد.

عمق رودخانه ها در برخی مناطق به ۴ متر می رسد.

پلها ریخته شد و جاده ها خراب شد.

هزاران روستا تحت تاثیر سیل قرارگرفت.

مدارس و مراکز رسمی تعطیل اعلام شد.

در این بارندگی که شدیدترین بارندگی ۵۰ سال اخیر میباشد، حداقل ۱۲۰ تن کشته شدند.

ار افزایش تعداد کشته شدگان در سیل و به میان آمدن بیماریهای واگیردار ابراز نگرانی میگردد.

 

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن