درباره انجمنروایت تصویریواحد نشریه

جلسات هیئت تحریریه برای انتشار فصلنامه اندیشه نو

برای هر شماره در هر فصل از بین مقالات رسیده به دفتر فصلنامه، بررسی دقیق توسط  اعضاء محترم  هیئت تحریریه فصلنامه اندیشه نو صورت میپذیرد در این بررسی کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه مربوط به فصلنامه پیرامون آرایش های ادبی و محتوایی و حتی درنظر داشت بازخوردهای مخاطبین به نقد و نظر گذارده می شودتا هیچ مطلبی برخلاف آیین نامه و مصوبات فصلنامه و انجمن فرهنگی تبلور اندیشه به نشر نرسد.

دکمه بازگشت به بالا