روایت تصویری

مجموعه روایت های تصویری از فعالیت های انجمن فرهنگی تبلو.ر اندیشه

نمایندگان انجمن فرهنگی تبلوراندیشه

دوستانی که در شهرهای مختلف محبت نموده و بزرگواری فرموده اند و نمایندگی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه را پذیرا شده اند و در شهرهای کابل، هرات، مزارشریف، بامیان، مسکو  مسئولیت نمایندگی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه را پذیرا شده اند،

مطالعه بیشتر »

هیئت مدیره انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

تصاویر زیر نمایه عزیزانی میباشد که در بخش مدیریت این انجمن فعال بوده اند و در طی سالیان متمادی از ارشادات گرانمایه شان در راستای بهبود کیفیت فعالیت های این انجمن استفاده شده است. البته تمام فعالیت های انجمن مطابق با اساسنامه میباشد که رویکرد آن کاملا مشخص و قوانین …

مطالعه بیشتر »

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه فصلنامه اندیشه نو به حق زحمات زیادی را برای رشد، تعالی و ارتقاء فصلنامه اندیشه نو کشیده اند، این صفحه تصاویری است از این عزیزان که با راهنماییها، ارشادات، پیشنهادات، انتقادات و همکاری های مخلصانه شان راه را برای پیشرفت فصلنامه اندیشه نو هموار نموده اند  

مطالعه بیشتر »

همکاران نویسنده فصلنامه اندیشه نو

عزیزانی که تصاویرشان درپی میآیند مولفانی هستند که با ارائه مقالاتشان مارا درپیشبرد اهداف و  آگاهی بیشتر جامعه پیرامون یاری رسانده اند، این بزرگواران جزو هیئت تحریریه نبوده و در شماره های مختلف فصلنامه اندیشه نو با ارائه مقالات مزین شان ما را در پیشبرد اهداف نشریه یاری رسانده اند …

مطالعه بیشتر »

جلسات هیئت تحریریه برای انتشار فصلنامه اندیشه نو

برای هر شماره در هر فصل از بین مقالات رسیده به دفتر فصلنامه، بررسی دقیق توسط  اعضاء محترم  هیئت تحریریه فصلنامه اندیشه نو صورت میپذیرد در این بررسی کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه مربوط به فصلنامه پیرامون آرایش های ادبی و محتوایی و حتی درنظر داشت بازخوردهای مخاطبین …

مطالعه بیشتر »

روایت تصویری ازمجموعه نرم افزارهای اندروید

نرم افزار قرآنی تلاوت

با توجه به رویکرد جامعه به سوی اسمارت فون ها و نیاز به تولید محتوای متناسب با اسمارت فون ها و همسو با اهداف انجمن فرهنگی تبلور اندیشه، و همچنین گسترش دامنه فعالیت های فرهنگی_رسانه ای این انجمن برای ظهور بیشتر درجامعه بخش فن آوری انجمن فرهنگی تبلور اندیشه  اقدام …

مطالعه بیشتر »