مقالات اندیشه نوواحد نشریه

سرمقاله

افغانستان، تبلور اندیشه، اندیشه نو، نرم افزار، خدایی راسپاس بی حدکه توفیق وافتخاردیگری رارفیق راهمان ساخت تابعدازگذشت چندین ماه برگ دیگرازفصل نامه اندیشه‌نو را (کلیک سابق) رابه نشر برسانیم.

باری؛بااین پیاپی آمدن شب وروز وگذشت ماهها وسالهاست که تاریخ پدید می آید ودراوراق آن سرنوشت ملت ها ثبت وضبط می شود .

دربرهه ای اززمان برای ملتی دوران رشد وافتخار وعزت وعمرطلایی وبرای دیگری ،دوره نابسامانی ،عقب افتادگی ،درجا زدگی همراه باتجربیات زجر آور وخاطرات تلخ رقم می خورد .

دراین میان ملتی سربلند وجاودانه است که با بکارگیری عقل ودرک واستعداد های خدادادی وباالقوه سرنوشت جامعه خویش رابا خلق زیباترین وپرشکوه ترین جلوه ها وصحنه های ناب وگوارا برصفحات زر نگار تاریخ بنویسند وعقیده جب تاریخ رابه زباله دان فراموشی بسپارند وازهمه بهتر این که از خطاها وکرده های نابجای گذشته پند گیرند ودرادامه بهترین وقابل قبول ترین راهکارهارا برای دچار نشدن به آن معضلات به کار ببندند.

حال سوال این است که ما مردم افغانستان چقدربه این گفته ها عمل کردیم؟ چقدراهل شعور بودیم نه شعار؟به چه اندازه از اشتباهات مکررخود درس وعبرت گرفتیم ؟وبه چه حد سعی کردیم کاستی هارابر طرف وگره های کور راباز کنیم ؟

سخن ما بیشتر متوجه دولت مردان ماست لذا می گوئیم واقعیت این است که کسی اهل عمل نبود ونیست (نه همه)ازاشتباهات ویران  گرگذشته پند نگرفتیم ودریک کلمه ما«قدرشناس»نبودیم.

ملت غیور ما بااخراج ارتش مجهّزوتا بدندان مسلح ارتش سرخ بادستان خالی وبابیل وکلنگ وبااتکا به کلمه ناب توحید وعقیده محکم به نصرت الهی ،قله های عزت وافتخار جوان مردی وظلم ستیزی را پیمودیم وجهانیان را مبهوت شجاعت هاودلیرمردی خودساختند:اما شهد شیرین این استقلال به کام ملت ما دوام نیافت وبسیار زودبه تلخی تنفرآور وچه بسا کشنده تبدیل گشت عمرطلایی ما با خود خواهی ها،جاه طلبی ها ونیرنگ های عده ای رنگ باخت واین گونه خون پاک هزاران شهیدراه خدا ورده عشق وآزادی وطن پامال گردید وآوارگی وخانه بدوشی وبدنبال آن انواع تحقیر وبدبختی نصیب میلیون ها افغانستانی شد وهزاران بی سرپرست ویتیم و…به یادگار ماند.

هنوز هم کم نیستند کسانیکه می کوشند تاچگونه بچاپند،بیت المال را صرف خرید موترهای کذایی وشخصی بسازند ،ومنازل چند طبقه وشیک و…رابه هرغوی داشته باشند. افغانستان، تبلور اندیشه، اندیشه نو، نرم افزار

نمی گوئیم باید ازاین امکانات محروم باشیم اماحرف حساب این است که اولاًاز راه شرعی وقانونی عقیل شده باشدو ثانیاً درکناراین ها باید به فکرملت وآبادی مملکت هم بود آنچه نیاز مبرم سرزمینی عزیزمان افغانستان است.همدلی،همزبانی،اتحاد و یکرنگی اَحادملت وبه خصوص رؤسا،وزراء وسران کشوراست که ازدامن زدن به اختلافات سلیقه ای،تعصبات قومی ونژادی وجدان هارا خدشه دار وچشم وگوش هاراکور وکرنسازد.

کمرهمت رادر جهت مهیا سازی بستر های رشد وبالندگی اقتصاد،پیشرفت علم وفن آوری ،فرهنگ سازی وسایر نیازمندی های توسعه کشوربکوشند وازاقشارمستعضف وستم کشیده حمایت جدی ودلسوزانه بنمایند؛در غیر این صورت درجازدگی وعقب افتادگی وفقروبیچارگی بیشتر مردم مسلم وانکار ناپذیر است.امروز این ملت برای به دست آوردن لقمه نان حلال سخت درمانده اند،شعاردموکراسی غربی وآزادی بیان و…نان وآب نمی شود .

أین شعارها زیبندهٔ کشور هایی است که به سطح دل خواه و مطلوب خویش از جهات گوناگون مانند رشد اقتصادی، علمی و…رسیده اندودر زمرهٔ کشور های صنعتی به شمار رفته و نه تنها به حد خود کفایی رسیده اند که صادر کننده و تأمین کنندهٔ نیازمندیهای کشور های جهان سوم ودرحال توسعه اند ،نه کشور های نوپاوکم درآمدما.بااین وجود بر همهٔ مسئولین وبه خصوص قشر تحصیل کرده که بیش ازپیش احساس مسئولیت داشته ودرحدتوان یاری گرقشر زحمت کش بوده وهمت والابرای ترقی کشورداشته باشند.

برهمین مبنی واحساس مسئولیت است که انجمن فرهنگی تبلور اندیشه برآن شده است که دردوره ای که بخش عمده وکثیری از تشنه گان علم ومعرفت اعم از میانسالانٰ‌جوانان ونوجوانانٰ دختر وپسر از روستا ها ومکانهای دور دست وصعب العبور به مراکز علمی ودانشگاهی روی آورده اند ولی به جهت کمبود وفقر مالی توان خرید ودسترسی کتب ومجلات مورد نیاز خود را ندارندٰ علاوه بر نشر کاغذی به نشر الکترونیکی مجله نیز اقدام نموده است تا اقشار علاقه مند با کمترین هزینه آسان ترین راه به نیاز مندیهای علمی خود دست یابند.

در کنار فصلنامه اندیشه نو با رویکری نوین این انجمن در حیطه رسانه ای نیز حضور خویش را با تولیدات چند رسانه ای مانند نرم افزارهای: حجاب درادیان،‌ نرم افزار قرآنی تلاوت، کتاب خانه دیجیتال و… همچنین حضور فعال در شبکه های اجتماعی، گرو ههای اینترنتی با قوت اعلام نموده واز کلیه علاقه مندان در این راستا دعوت به همکاری مینماید تا شاید بتوان در کنار هم ازنظریات یکدیگر برای پیشبرد اهداف مهم  که همانا اعتلای فرهنگ اسلامی است بهره جست.

به امید افغانستانی آباد وآزاد

افغانستان، تبلور اندیشه، اندیشه نو، نرم افزار

سر دبیر

دکمه بازگشت به بالا