اخبارواحد پژوهش

نشست علماء و فرهنگیان افغانستان

گزارش
نشست علماء و فرهنگیان افغانستان
بررسی مشکلات فرهنگی-اجتماعی کشور
جوزا ۱۳۹۵ ه-ش
توسط انجمن های فرهنگی:ابن سینا بلخی، تبلور اندیشه، موعود.

« باسمه تعالی »
ﺩﺭﺗﺎﺭﯾﺦ ۹۵/۳/۷ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭﻧﯿﺍﺯ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺩﺭﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑا ﻫﻤﺖ ﻭﺗﻼﺵ ﺳﻪ ﺗﺸﮑﻞ از تشکل های ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﻼﺏ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ که ذیلا نامشان می آید برگزار گردید:
۱٫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻠﺨﯽ
۲٫ اﻧﺠﻤﻦ فرهنگی ﺗﺒﻠﻮﺭﺍﻧﺪﯾﺸﻪ
۳٫ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻋﻮﺩ

بخش اول اطلاع رسانی:
این نشست با توجه به اطلاع رسانی هایی که از طرق نصب پوستر، اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و موبایلی، ارسال پیامک و توزیع کارت دعوت انجام شده بود، در ساعت مقرر و در مکان فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار گردید. استقبال علماء، فرهنگیان و دانشجویان از این نشست بسیار چشمگیر بود.

بخش دوم: برنامه های عمومی
 تلاوت کلام الله مجید
 پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان
 خیر مقدم برای مدعوین
 سخنرانی سخنرانان مدعودﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎئل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﻣﻌﻀﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ که با ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻩ ﻋﻠﻤﺎء ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪ
 میان برنامه: پذیرایی و تنفس

بخش سوم کارگروه ها
ﭘﺲﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯﻣﺴﺎﯾﻞ ﻭﻣﻌﻀﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﺎ ﺑﺎﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ: ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﮔﺮﯼ ﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ،ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺰﻡ، ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ، ﻭﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺭﻣﺤﻞ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻭﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ،ﻃﯿﻒ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥﻭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻥ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﺎ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ

بخش پایانی
ﻃﯿﻒ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥﻭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻥ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﺎ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭﭘﺲﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﻫﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻭﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﻫﻤﺎﯾﺶ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺎﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ

جوزا ۱۳۹۵ ه.ش/ انجمن های فرهنگی:ابن سینا بلخی، تبلور اندیشه، موعود.

دکمه بازگشت به بالا