اخبار

شبکه های تلویزیونی افغانستان

الف) شبکه دولتی سراسری

۱. تلویزیون ملی افغانستان

ب) شبکه‌های دولتی محلی

۱. تلویزیون بدخشان
۲. تلویزیون هرات
۳. تلویزیون قندهار
۴. تلویزیون خوست
۵. تلویزیون بلخ
۶. تلویزیون نیمروز
۷. تلویزیون سمنگان
۸. تلویزیون ننگرهار
۹. تلویزیون بغلان
۱۰. تلویزیون جوزجان
۱۱. تلویزیون تخار
۱۲. تلویزیون کندوز
۱۳. تلویزیون فراه
۱۴. تلویزیون غزنی
۱۵. تلویزیون فاریاب
۱۶. تلویزیون گردیز
۱۷. تلویزیون هلمند
۱۸. تلویزیون پکتیا
۱۹. تلویزیون پروان

ج) شبکه‌های خصوصی سراسری

۱. تلویزیون طلوع
۲. تلویزیون افغان
۳. تلویزیون آینه
۴. تلویزیون آریانا
۵. تلویزیون لمر
۶. تلویزیون شمشاد
۷. تلویزیون تمدن
۸. تلویزیون نورین
۹. تلویزیون نور با حمایت برهان الدین ربانی
۱۰. تلویزیون امید


د) شبکه‌های خصوصی محلی

۱. ولایت هرات
۱–۱. سیمای غوریان
۲–۱. تلویزیون هری
۳–۱. تلویزیون ساغی
۴–۱. تلویزیون امید
۵–۱. هرات کیبل نتورک
۶–۱. سیمای غوریان
۷–۱. تلویزیون ملت


 ۲. ولایت بلخ
۱–۲. تلویزیون آرزو

۳٫ ولایت کابل

۱–۳٫تلویزیون نورین
۲–۳٫ تلویزیون کوثر
۲–۳٫ تلویزیون صبا

 

هـ) شبکه‌های خارج از افغانستان

۱. تلویزیون آریانا افغانستان
۲. تلویزیون پیام افغان
۳. تلویزیون خراسان به مدیریت ضیا قادری پخش از لس آنجلس

دکمه بازگشت به بالا