درباره انجمنروایت تصویری

نمایندگان انجمن فرهنگی تبلوراندیشه

دوستانی که در شهرهای مختلف محبت نموده و بزرگواری فرموده اند و نمایندگی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه را پذیرا شده اند و در شهرهای کابل، هرات، مزارشریف، بامیان، مسکو  مسئولیت نمایندگی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه را پذیرا شده اند،

دکمه بازگشت به بالا