درباره انجمن

اساسنامه انجمن فرهنگی تبلوراندیشه

 فصل اول                                               مقدمه

 افغانستان کشوری است با فرهنگ غنی ولی اکنون این فرهنگ که قدمت پنج هزار ساله داشت با دخالت عوامل مختلف دست خوش حوادث گردیده ومتا سفانه همه اثار تاریخی افغانستان به یغما وچپاول رفته است.همانطوریکه شرایط ناخواسته جنگ های داخلی درمورد ارزشهای معنوی افغانستان نقشی ویران گرانه ایفا نمود، درمورد فرهنگ ملی افغانستان نیزبی تاثیر نبود.زیرا آن را بسوی بی هویتی کشانده وداشته ها وارزشهای ملی را به باد فنا سپرد.واقعیت امر چنین است که فقر فرهنگی وجهل از یک جانب وسوئ استفاده بی شائبه از مذهب ازجانب دیگر تاکنون برای ازبین بردن فرهنگ ملی ما مشغول به فعالیت هستند جو سیاسی کنونی افغانستان نیز بدتر از همه به گونه ای است که درک از اصالتهای فرهنگی وارزش مسائل فرهنگی واینکه درآینده عملکردهای دولت چگو نه خواهد بود دشوار است. اکنون فقط راه حل موجود تفا هم ومشارکت متفکرین- صاحبان اندیشه ومتخصصین افغانی دور از هرگونه زدوبندهای سیاسی وملاک قراردادن قومیت- زبان و مذهب احیائ فرهنگ ومصالح ملی می تواند موثر واقع گردد.حال دراین شدیم تا جهت نیل به این هدف قدسی انجمنی راباتوجه به ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان  پایه گزاری نماییم که آهسته ولی پیوسته با گامهایی کوچک ولی استوار این راه بس طولانی را دوشادوش دیگر عزیزان بپیماییم.

فصل دوم                                               اهداف

  هدف ماازتشکیل این انجمن بیان اندیشه های بکردر راه بدست آوردن اقتدارملی وتجلی خود باوری دینی درجامعه امروز افغانستان می باشد واعتلای سطح فرهنگ جامعه برای باور مداری اقتدار در سایه ی تفاهم واتحاد برای ایجاد بستر مناسب جهت امور تحقیقاتی وپژوهشی برای کلیه کسانی که توانایی دارند دربخش های گوناگون جزء هدف ماست وهمواره در تکاپوی این هستیم تا برای دست یابیدن ورسیدن به هدفهای عالیه فرهنگی زمینه های مناسبی رابا هماهنگی ارگانهای مربوطه برای گام برداشتن درگستره ی علم وفرهنگ مهیا سازیم.

فصل سوم                                              کلیات ومشخصات

ماده ۱:وصول به هدف که احیا فرهنگ واندیشه  می باشدیک تکلیف است پس پیرو این تکلیف مقدس نام این انجمن را انجمن فرهنگی تبلور اندیشه می نهیم تا بیانگر اهداف متعالی این انجمن باشد.

ماده ۲:این انجمن انجمنی فرهنگی واجتماعی می باشد که مستقل وخود اتکاء بدون وابستگی به غیر می باشد

ماده ۳: این انجمن دارای تابعیت اصلی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

ماده ۴: مدت فعالیت این انجمن فرهنگی از بدو تشکیل به صورت نامحدود خواهد بود.

ماده ۵: تمام صلاحیت ها اعم از انحلال ویا ادامه کار فقط با در نظر داشت تمام مقتضیات مکانی وزمانی بنا به تشخیص هیئت مدیره ومدیر عمومی خواهد بود .

فصل چهارم                                                        فعالیت ها

ماده ۶:فعالیت های این انجمن صرفا در جهت امور فرهنگی ـ اجتماعی وسیاسی خواهد بود که سعی می گردد تادرراستای زمینه سازی برای حضور فعال جوانان ونیروهای متعهدبرای تبیین راهکارهای مناسب برای شکستن دیوار عصبیت وایجاد بستری شایسته  برای بوجود آمدن افغانستانی مدنی، آبادوآزاد باشد.

ماده ۷:فعالیت های این انجمن همزمان به سه بعد آموزشی، پژوهشی و نشریه تقسیم می گردد.

ماده ۸: انجمن می تواند برای گسترش زمینه مشارکت ومباشرت آحاد ملت از کمک وهمیاری اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات ذیربط که در جهت نیل به اهداف و مقاصد انجمن مثبت می باشند استفاده نما یند

ماده۹:تهیه وتامین نیازهای ضروری وتدارک وفراهم نمودن امکانات وتسهیلات لازم برای ارائه بهتر خدمت رسانی انجمن منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از دیگر فعالیت های این انجمن است.

ماده ۱۰: شناسایی وتربیت استعدادهای درخشان  در عرصه های علمی ، فرهنگی وهنری و آموزش نیروی مجرب وکارآزموده درجهت نیل به اهداف عالیه اسلامی وکرامت انسانی نیز از فعالیت های دیگر  این انجمن است .

فصل پنجم                                                    تشکیلات سازمانی انجمن واعضاء

ماده ۱۱:چارت تشکیلاتی انجمن قرار ذیل است:

۱-  مدیریت

۲-  معاونت واحد آموزش

۳-  معاونت واحد پژوهش

۴-  معاونت واحد نشریه

ماده ۱۲:انجمن درتشکیلات خویش به سه واحد تقسیم می گردد که هر سه واحد تحت نظارت مدیریت کل خواهند بود

تبصره ۱ :انتصاب مدیریت کل بصورت دائم  ولی چنانچه هیئت مدیره باتفاق ۳/۲ آراء نظر به عدم صلاحیت ایشان دادند وبا ادله موثق محرز گردید فعالیتهای ایشان خارج از اهداف انجمن میباشد ایشان عزل میگردند.

ماده ۱۳:مدیریت هرواحد توسط هیئت مدیره انجام میگردد .

تبصره۱: هر یک از اعضاء هیئت مدیره واحد های سه گانه که یکی از وظایف خویش ویامسئولیت های محوله  را انجام ندهدویا حقوق سایر اعضاء را رعایت نفرماید باتوجه به محرزشدن این سهل انگاری با اکثریت آراء  عزل می گردد.

تبصره۲:اعضاء هیئت مدیره واحدهای سه گانه درصورت عزل یکی ازایشان  به تناسب  شایستگیها و رای  سایر اعضاء وتوشیع مدیر کل انجمن جایگزین خواهد شد.

فصل ششم                                                      واحد های سه گانه

واحد آموزش

 ماده ۱۴: هدف اصلی این واحد بالابردن سطح آگاهی های دانش پژوهان جهت ارتقاء وضعیت های علمی وکمک بدست رسی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی به مطالب جدید علمی با همکاری وزارت معارف ویا سایر ادارات ذیربط می باشد.

فعالیت

ماده ۱۵–  این واحد مسئولیت برگزاری و برنامه ریزی کلاسهای مختلف آموزشی وامورات فرهنگی ازجمله :قرآن- احکام ومعارف اسلامی- زبان خارجی- کامپیوتر- عکاسی- ورزشی وهنرهای زیبا رابرعهده دارد. به لحاظ اینکه آموزشگاه این انجمن یک آموزشگاه خود گردان می باشدتمام دستور العملهای آن بادرنظرگرفتن مقتضیات مکانی وزمانی توسط شورای معلمین وکادراداری ابلاغ می گردد

تبصره:شورای معلمین ازبین خود معلمین بنا به تناسب سوابق وتجارب وشایستگی ها باراء ی کلیه پرسنل انتخاب می گردد.

ماده ۱۶:کادر اداری این واحدمتشکل است از:

مدیر:که مسئولیت آموزشگاه برعهده او می باشدونظارت کامل برتمام پرسنل وفعالیت ها را باید داشته باشد.

معاون:که تمام مسئولیت های داخل مدرسه اعم ازبرنامه ریزیهای آموزشی- نظارت بر روندآموزش وهمچنین انجام مسئولیت های مدیر واحد( درصورت نبودن ایشان) می باشد.

ناظم:پیاده نمودن نظم ودسپلین کامل برآموزشگاه

کمسیون مالی:نظارت بردخل وخرج وتامین منابع مالی وداشتن صورت حساب مالی ماهیانه ویا سالیانه وارائه آن به مدیرمحترم آموزشگاه دریافت شهریه وپرداخت حقوق تمام پرسنل بر عهده کمیسیون مالی می باشددرضمن پرداخت مخارج احتمالی باهماهنگی مدیرمحترم آموزشگاه برعهده این کمیسیون می باشد.

مستخدم: وظیفه رسیدگی به امور نظافتی آموزشگاه وفراهم نمودن امکانات رفاهی برای دبیران محترم آموزشگاه برعهده ایشان می باشد.

ماده ۱۷:شیوه برنامه ریزی درسی برای کادر آموزشی بدینصورت می باشد.۱-اصول صنفی ۲- مضمون واری

ماده ۱۸:درانتخاب اساتیدتاحدامکان سعی می گرددازاساتیدمجرب ودارای تحصیلات کافی استفاده گردد.حداقل تحصیلاتی که اساتیدمی توانند داشته باشنددیپلم برای دوره ابتدایی ومتوسطه(راهنمایی) می باشدوبرای دوره لیسه باید مدرک ماستری (لیسانس) داشته باشند.

ماده ۱۹:واحدآموزش می تواندامتحانات پایان دوره برای تمام پایه هابرگزارنموده ودرصورت اکتساب نمره قبولی گواهی پایان دوره با هماهنگی وزارت معارف در داخل کشور ویا با هماهنگی جنرال قنسولگری محترم در نمایندگی های خارج کشورصادرنماید.

واحد پژوهش

ماده ۲۰: هدف اصلی این واحد تبلیغات گسترده از اهداف قدسی انجمن وترغیب هرچه بیشتر دانش پژوهان جهت شرکت در طرحهای تحقیقاتی همچنین بررسی واحیانا اجرای طرح های تحقیقاتی با مساعدت محققین واندیشمندان وایجاد همکاری وارتباط با صاحب اندیشه ها وفراهم نمودن بستر باز فکری برای انجام گفتگوهای علمی می باشد

.ماده ۲۱: شرکت دربرنامه ها وطرح های تحقیقاتی کارا وسودمند درراستای اهداف انجمن وگزینش وجمع آوری اطلاعات مهم وکار ساز در راه تسریع نیل به اهداف انجمن جزء مسئولیتهای مسئولین این واحد می باشد.

ماده ۲۲:پرسنل این بخش تشکیل شده انداز: ۱- مدیراجرایی   ۲- مسئول ارتباطات وهماهنگی    ۳- مسئول آرشیویابایگانی

ماده ۲۳:مدیر اجرایی این بخش دارای تجربیات ادبی وفرهنگی پژوهشی بایدباشدودیدگاه مستقل داشته باشدوازهیچ منبع جناحی تزریق فکری نبایدگردد.

ماده ۲۴:مسئول ارتباطات این بخش وظیفه هماهنگی بامحققین وروشنفکران ویامنابع تحقیقاتی مختلف را دارد.

ماده ۲۵:وظیفه مسئول آرشیوبایگانی  تهیه ونگهداری ازتحقیقات انجام شده بعنوان اسنادمحرمانه این واحدمی باشد.

فعلا این واحد در دو بخش  الف: کتابخانه که بصورت سیار در فضای حقیقی و به صورت آنلاین در فضای مجازی فعالیت میکند و کتابخانه سیار کتابها را در دسترس مخاطبینی که به دلایلی نمیتوانند به کتابخانه بروندوعلاقمند به کتابخوانی هستند میرساند. ۸۰ الی ۱۰۰ عنوان کتاب به تعداد ۴۰۰ جلد کتاب برای گروههای سنی مختلف و کتابخانه آنلاین با بیش از ۵۰۰۰  عنوان کتاب در خدمت دانش پژوهان فعالیت میکند

 ب: نرم افزار : جمع آوری نرم افزارها وارائه آنها بصورت کلکسیون با پخش سرود های ملی ساختن نرم افزارهای آموزشی و… فعالیت میکند

واحد نشریه

ماده ۲۶:  هدف این نشریه این خواهد بود که کارش کارفرهنگی اصیل ودارای استقلال تام واهل قلم آن باتوجه به ماده ۳۴ از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان  دارای آزادی بیان وبه دور ازهرگونه خودسانسوری بوده وخواهد بود وتمام افرادمسئول در این نشریه ملتزم ومتعهد هستند تا تمام فعالیتهایشان در راستای رسیدن به اهداف متعالی انجمن باشد.

ماده ۲۷: انتشار این نشریه صِرف بطالت وقت ویا سیاه نمودن کاغذ نبوده بلکه تمام هم وغم خویش را در جهت انعکاس دردها ورنجهای جامعه ی امروز افغانستان صَرف خواهند نمودوامید این است تا این انعکاس بیداری جامعه را برای التیام دردهای حاصل از ناکار آمدیها وبی توجهی ها رابه همراه داشته باشد وازهر گونه لیدرپرستی- جریان سازی وانحصار گرایی پرهیز می نماید ودرمقابل مخاطبان خویش التزام می دهد این که از کتمان هر گونه حقایقی پرهیز نموده وتمام اهل قلم آن فقط صداقت را می شناسند وبه آن عمل خواهند نمود.این نشریه سعی براین دارد تا مروج فرهنگ نقد وهمچنین پذیرای نقد باشدوترویج فرهنگ نقد جویی ونقد پذیری را از مکلفیت های خویش دانسته وآن را از الزامات جامعه در راستای رسیدن به هدف عالی اقتدار ملی همراه با استقلال واتحاد افغانستان می داند وسعی دارد تا ذهن ورفتارافراد جامعه بسته یمان را در جهت قبول خوی وخصلت انتقاد همراه با ارائه راهکاری برای اصلاح ارتقاء دهد. ناگفته نماند امکان حضور این نشریه در عرصه های سیاسی نیز می رود سیاستی که به مفهوم اداره اجتماع انسان از سپیده دم حیات انسانی باشد نه سیاستی که مفهوم آن مقام طلبی وبهره کشی ووصول به قدرت باشد.

ماده ۲۸: این نشریه درویرایش هرگونه مقاله- گزارش ویا مصاحبه آزاد می باشد.

ماده ۲۹: آراء و دیدگاههای  مطرح شده  در این نشریه بیانگر رای و دیدگاههای نشریه نمی باشد

ماده ۳۰: این نشریه در انتخاب مطالب رسیده آزادمی باشد.مطالب رسیده به هیچ وجه بازگردانده نخواهد شد.

ماده ۳۱: نشریه کلیک از مقاله ها و نقد ها و مطالب ترجمه شده شما که انعکاس آن پویایی افکار و بیداری اندیشه ها را به همراه داشته باشد استقبال میکند.

ماده۳۲: کادراجرایی واحد نشریه عبارتنداز :

۱-   مدیر مسئول

۲-   سردبیر

۳-  شورای سردبیری (هیئت تحریریه)

۴-  امور رایانه

۵-  مدیر اجرایی

۶- سایر همکاران

مدیر مسئول

ماده ۳۳:مدیریت واحد نشریه مدیر مسئول می باشدکه مسئولیت ایشان مدیریت برکل عوامل کار کننده درنشریه می باشدوباید نظارت تام بر مطالب ارائه شده در هر شماره نشریه داشته باشدتا مبادا مطلبی بر خلاف مصالح دینی، اهداف انجمن ویا نشریه چاپ گردد.

 سردبیر

ماده ۳۴: مسئولیت اداره شورای سردبیری با هماهنگی مدیر مسئول ، تقسیم وظایف و انجام نشستها برای  نقد وبررسی مقالات ارسالی طی برگزاری جلساتی با شورای سردبیری ونظارت بر هر شماره نشریه جهت یابیدن کاستیها ونقایص موجود درهر شماره وارسال گزارش کاری هر جلسه به مدیر مسئول  از دیگر وظایف سردبیر میباشد

هیئت تحریریه

ماده ۳۵: بررسی مقالات ومسئولیت بخشهای مختلف نشریه بر عهده این هیئت میباشد تصمیم گیریها در حرکت به سوی اهداف متعالی ونشر مطالبی که سوق دهنده به سوی این اهداف متعالی باشد ازدیگر وظایف این هیئت میباشد

امور رایانه :

 ماده ۳۶: صفحه آرایی ، ویرایش ،گرافیگ و گرفتن مطالب اینترنتی از وظایف این بخش میباشد

مدیر اجرایی:

ماده ۳۷: نظارت ومسئولیت هماهنگی بین تمام این بخشها، ارسال گزارشگربرای انجام مصاحبه ها ویا تهیه گزارش از دیگر وظایف مدیر اجرایی میباشد

سایر همکاران:

ماده ۳۸: به تمام افرادی  که به هر صورتی در نشر یا توزیع  هر شماره همکاری داشته اند  چه ارسال مطلب ،شعر ویا…. همکار اطلاق میگردد.

قرارشرح فوق  اساسنامه انجمن فرهنگی تبلور اندیشه در شش فصل سی وهشت ماده و چهار تبصره تنظیم ودر مورخه ۱۲/۳/۱۳۸۲به شرح ذیل مورد گواهی اعضاء انجمن قرارگرفت .

دکمه بازگشت به بالا