هیئت مدیره انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

تصاویر زیر نمایه عزیزانی میباشد که در بخش مدیریت این انجمن فعال بوده اند و در طی سالیان متمادی از ارشادات گرانمایه شان در راستای بهبود کیفیت فعالیت های این انجمن استفاده شده است. البته تمام فعالیت های انجمن مطابق با اساسنامه میباشد که رویکرد آن کاملا مشخص و قوانین آن تبیین شده و در هیئت موسسین و هیئت مدیره  طرح و تصویب گردیده است که میتوانید در بخش اساسنامه آن را مطالعه فرمایید.

درباره مدیریت وب سایت

مجدد چک فرمایید

فوق برنامه و اردو

برای پیشرفت برنامه های آموزشی در واحد آموزش انجمن فرهنگی_ رسانه ای تبلور اندیشه  اجرای …